Портфолио

March, 24 2011

————————————————————————————-

Проект „Повишаване ефективността на обществените консултации чрез активно участие на гражданското общество в процеса на вземане на управленски решения “

Проектът се реализира през 2015-2016 г. и е финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

В изпълнението на проекта Професионалното обединение на държавните служители е партньор на Асоциацията на юристи за развитие на правото в обществен интерес и на Сдружение „Журналисти за прозрачно управление”.

В рамките на проекта бяха организирани 7 обществени консултации, включително по ЗИД на Закона за държавния служител.

Основни резултати от проекта:

Анализ и оценка на механизмите за провеждане на обществени консултации в България

Усъвършенстване на Платформата за обществени консултации Коментатор.бг

Годишен доклад за състоянието на обществените консултации в България през 2015 г.

Всички материали по проекта могат да бъдат открити на платформата Коментатор.бг.

————————————————————————————-

Проект „Оценка на въздействието на законодателството – ключов механизъм за насърчаване на вземането на решения, основано на доказателства в България”

Проектът се реализира през 2013-2014 г. и е финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничетво. Професионалното обединение на държавните служители беше асоцииран партньор на Центъра за оценка на въздействието на законодателството в изпълнението на проекта с основна задача с комуникацията с държавните институции в рамките на проекта и организирането на обученето, което е насочено основно към тях.

Материали от обучението:

 Оценката на въздействието на законодателството в действие – предизвикателства и добри практики от Швейцария и други държави – членки на ОИСР

 Правна рамка на оценката на въздействието в България – състояние и възможности

 Оценка на въздействието на законодателството в практиката на държавните служители

 Мнения на професионалисти

————————————————————————————-

Анализ на потребностите от обучение на служителите в държавната администрация

Анализът е реализиран през 2009 г. и е финансиран от Професионалното обединение на държавните служители.

————————————————————————————-

Проект “Административната реформа и влиянието и върху мотивацията на държавните служители”

Проектът е реализиран през 2005 г, с финансовата подкрепа на британското Министерство за международно развитие.

Административна реформа и мотивация за работа на държавните служители (емпирично изследване)

————————————————————————————-

Проект „Гражданско наблюдение и мониторинг на качеството на административното обслужване в България“

Проектът е реализиран през 2004 – 2005 г. и е финансиран по предприсъединителната програма PHARE.

Финален доклад по проекта

————————————————————————————-