ПОДС е партньор в изпълнението на проект по ОПДУ

НОВИНИ | October, 16 2017 | No Comment

 

 

СДРУЖЕНИЕ “ПРОФЕСИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ” е партньор на ФОНДАЦИЯ „ЮСТИЦИЯ“ в изпълнението на проект „Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На 15 септември 2017 беше подписан договор № BG05SFOP001-3.003-0025-C01 с Управляващия орган на програмата – Дирекция „Добро управление“ в администрацията на Министерския съвет за изпълнението на проекта

Общата стойност на проекта е 84 196 лева.

Начало: 15.09.2017 г.

Край: 15.11.2018 г.

Основните цели на проекта са:

Цел 1. Отправяне на предложение за подобрение и модернизация на съдебната система чрез модел за управление на качеството

Цел 2. Осъществяване на граждански контрол върху съдебната реформа чрез механизъм за включване на НПО сектора в мониторинга и контрола и участието на гражданското общество в процесите на подобрение

Цел 3. Подобряване на формите за отчетност в дейността на съдебните органи и каналите за комуникация с гражданското общество

Целите ще бъдат постигнати чрез изпълнението на следните дейности и достигане на съответните резултати, както следва:

Дейност 1 Проучване, анализ и оценка на съществуващите практики за управление на качеството в българската съдебна система и на механизмите за граждански мониторинг и контрол и участие на заинтересованите лица в процесите на подобрение

Резултати:

 • Разработени анализ и проучване на съществуващите практики за управление на качеството в българската съдебна система
 • Проучени механизми за граждански мониторинг и контрол от страна на заинтересованите страни относно реформите в съдебната система

Дейност 2 Сравнителни изследвания и анализ за приложимост на добри чужди практики за управление на качеството в съдебната система и за граждански мониторинг и контрол върху представянето на съдилищата

Резултати:

 • Разработено сравнително изследване и анализ за приложимост в българската съдебна система на добри практики за управление на качеството
 • Разработено сравнително изследване и анализ за приложимост в българската съдебна система на добри практики за контрол от страна на гражданското общество

Дейност 3 Разработване и адаптиране на модел на управление на качеството за приложение в българската съдебна система и на модел-механизъм за граждански мониторинг и контрол върху представянето на съдилищата и включване на неправителствения сектор в процесите на подобрение

Резултати:

 • Разработен модел/практика за управление на качеството в българската съдебна система с вграден модел- механизъм за граждански мониторинг и включване на заинтересованите страни в процесите на подобрение
 • Ръководство за прилагане на модела
 • Въпросници/ Помагала за процесите на само(оценка)

Дейност 4 Анализ на съдържанието и формата на отчетите за дейността на съдебните институции и практиките за комуникация с обществото

Резултати

 • Изготвен сравнителен преглед на формата и съдържанието на отчетите на органите на съдебната власт с включени нормативни изисквания и изисквания, в изпълнение на стратегически документи.
 • Проведени три фокус-групи
 • Изготвен SWOT анализ.
 • Проведено анкетно проучване сред 50 представители на заинтересованите страни
 • Доклад с добри български практики на органи на съдебна власт
 • Изготвен преглед на европейска добра практика за отчетност на органите на съдебна власт

Дейност 5 Разработване на модулни образци и отчетни форми с подходящи канали за комуникация с различните заинтересовани страни

Резултати

 • Изготвени образци на годишен отчет в различните органи на съдебната власт и нивата в тях.
 • Изготвени примерни индикатори за проследяемост с натрупване на информацията от годишните отчети за дейността на органите на съдебна власт.

Дейност 6 Провеждане на обсъждания със заинтересованите страни

Резултати

Проведени обсъждания със заинтересованите страни

Изведени предложения за подобрение

Дейност 7 Изготвяне на Интегрирано пособие за прилагане на разработените инструменти от съдилищата

Резултати

 • Изготвено Интегрирано пособие за прилагане на инструмента от съдилищата
 • Публикации в специализирани издания
 • Разпространение на пособието онлайн до широка аудитория по прилагането му

Дейност 8 Подготовка и провеждане на специализирано обучение

Резултати

 • 2 проведени обучения с целеви групи: ръководство на съдилища, магистрати, служители в администрацията на съдилищата, и с неправителствени организации, работещи в сектор съдебна система.
 • 60 обучени представители на целевите групи.
 • Създадени възможности за последващо обучение и създаване на осъзнатост на база обучителен пакет наличен онлайн

Дейност 9 Осигуряване на информация и комуникация по проекта

Резултати

 • Информирана общественост за проекта