За нас

March, 24 2011

Професионалното обединение на държавните служители (ПОДС) е организация, която работи за установяването на професионална и политически неутрална държавна служба и подкрепя добре обмислените реформи в държавната администрация. ПОДС е демократична организация, която се управлява от своите членове. Ние се стремим към осигуряване на справедливо заплащане и прилични пенсии за държавните служители. Ако все още не сте член на ПОДС, сега е времето да се присъедините.

ЦЕЛИ НА ПОДС

ПОДС има следните основни цели:

1. Участие в развитието на институционалната среда в България;

2. Утвърждаване на демократичните принципи и принципите на доброто управление в дейността на институциите и на добрите административни практики;

3. Отстояване и защита правата и законните интереси на държавните служители по въпросите на служебните и осигурителните отношения, безопасните и здравословни условия на труд, осигуряването на високо жизнено равнище и професионална реализация;

4. Утвърждаване на професионална държавна служба, ориентирана към нуждите на обществото.


 КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРОФЕСИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ?

Обединение на съмишленици, които:

  • Работят с достойнство за България;
  • Приемат държавната служба като своя професия и призвание;

КАК МОЖЕ ДА СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБЕДИНЕНИЕ?

  • Като приемете целите на организацията и допринасяте за тяхното реализиране.

УПРАВИТЕЛEН СЪВЕТ:

Олга Чернева

/председател на управителния съвет/

  Олга Чернева има 20 годишен опит на ръководни позиции в държавната администрация в областта на управлението на човешките ресурси. Участвала е в редица междуведомствени групи за консултиране изработването на нормативни актове в тази област на държавната служба. Има присъдени награди от конкурси, организирани от Института по публична администрация за най-добри практики в УЧР. Участвала е в работни групи и управляващи комитети на регионални центрове по развитие на човешките ресурси към Международния съюз по далекосъобщения. Хонорован преподавател е към Нов български университет, департамент „Телекомуникации” и е лектор към Института по публична администрация по теми в областта на УЧР. Избрана е за медиатор към Националния институт за помирение и арбитраж. Завършила е квалификационен курс „Публична администрация” към Центъра за повишаване на квалификацията към УНСС и сертификационен курс „Мениджмънт в телекомуникациите” към Cable & Wireless College, Ковънтри, Великобритания. Магистър е по аграрикономика към ССА – София. Владее добре английски, руски и немски език.

Снежана Димитрова

/заместник-председател на управителния съвет/

  Снежана Димитрова е магистър по международни икономически отношения от  УНСС и доктор по „Администрация и управление“ от ЮЗУ „Неофит Рилски“, където е преподавател по публична администрация в Правно-историческия факултет. Притежава следдипломна квалификация по мениджмънт и специализация по управление на проекти и програми на ЕС. Участвала е в обучения, организирани от Националното училище по администрация на Франция (ENA),  Висшата школа по публична администрация в Рим, Акадамията по публична администрация във Виена, Училището по публична администрация на Дания, Академията по публична администрация в Германия, Института по публична администрация в Ирландия и др.

Тя е експерт в областта на публичната администрация с дългогодишен опит на експертни и ръководни позиции на всички нива в изпълнителната власт- общинско, областно и централно. От 1999 г. до 2009 г. последователно е ръководител на звена, отговорни за създаване на нормативната рамка на държавната служба, стратегическото планиране и публични политики, консултативен процес и добро регулиране. Преподава в Института по публична администрация от неговото създаване през 2000 г. Участвала е в повече от 20 проекта, финансирани от ЕС, Световната банка и различни международни донорски организации.

Автор е на редица издания и публикации за публичната администрация в България, съавтор е на изданието „Органи на държавна власт в България”, „Управление на държавната администрация”, „Мотивация на служителите за работа в държавната администрация” и др.

Камелия Нейкова

Камелия Нейкова понастоящем е председател на Централната избирателна комисия. Нейкова има дългогодишен опит в изборната администрация и прилагането на изборното законодателство при провеждането на избори и референдуми. От 2001 до 2009 г. е била председател и секретар на СИК-Русе. През 2009 г. е член на ЦИК за избиране на народни представители и на ЦИК за избиране на членове на Европейския парламент от България. След това Нейкова е експерт към временната комисия към Народното събрание за изработване на Изборен кодекс, още в самото му начало, когато за първи път се кодифицира изборното законодателство.

Иванка Раичкова

Иванка Раичкова е експерт в областта на публичната администрация и прилагането на законодателството в областта на държавната служба, с дългогодишен опит на експертни и ръководни позиции на централно и областно ниво на изпълнителната власт. Дългогодишен служител на Министерството на икономиката с над 12 годишен в областта на управлението и развитието на човешките ресурси, функционалното и организационно структуриране на административни структури и звена, сливането, преобразуването, разделянето и закриването на административни структури, разработването на политики, процедури и правила за управление на човешките ресурси в администрацията и др. От 2006 г. до 2022 г. е директор на дирекция „Човешки ресурси и организационно развитие“ в Министерството на икономиката.

Завършила е „Право“ във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.  Специализирала е „Управление на човешките ресурси“ в Института за следдипломна квалификация на УНСС. Участвала е в обучения, организирани от Националното училище по администрация на Франция (l’ENA), от Европейския институт по публична администрация в Маастрихт (EIPA), от Института по публична администрация в Ирландия и от други частни и публични организации в областта на стратегическия мениджмънт, разработването на стратегии и формулирането на политики, одит и оценка на публични политики, европейски модел за качество CAF, професионална етика и етично регулиране в държавната администрация и др.

Дългогодишен лектор на Института по публична администрация, участник в множество работни групи имащи задачи свързани с административната реформа в Република България. В момента е член на работната група за развитие на човешките ресурси към Съвета за административната реформа към Министерския съвет, отговорна за изменението на законодателството в областта на държавната служба. Участвала е в реализирането на няколко проекта, финансирани от фондове от ЕС.

Лилия Колева

  Лилия Колева е експерт в областта на човешките ресурси, с дългогодишен опит на експертни позиции в системата на Министерството на труда и социалната политика – Агенция по заетостта и Министерството на здравеопазването. Тя е дългогодишен служител на Областна администрация на област София – град с над 20 годишен стаж в областта на управлението и развитието на човешките ресурси. Понастоящем е служител в Министерството на туризма.

Завършила е „Икономика и организация на труда“ в Университета за национално и световно стиопанство. Има специализация по „Европейска административна практика“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Участвала е в обучения, организирани от частни и публични организации в областта на управлението на индивидуалното изпълнение, ефективното регулиране и управление на конфликта на интереси в структурите на държавната администрация, контрол по спазване на законодателството за държавната служба, множество обучения и конференции, свързани с трудовото право и промените в нормативната уредба на УЧР и много други. Член е на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област София.

 

Ел. поща: office@pods-bg.org podsbg@gmail.com

Контакти на Управителния съвет:

Олга Чернева: otcherneva@gmail.com

Снежана Димитрова: s.dimitrova@gmail.com

Камелия Нейкова: nkameliya@gmail.com

Иванка Раичкова: ivana.raichkova@icloud.com

Лилия Колева: lili_koleva@gbg.bg

 

  Профил на ПОДС в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност

 Профил на ПОДС в Информационния портал за неправителствените организации

 Wikipedia

 Facebook

 

 

.