Полезно

April, 06 2011

В тази секция ще намерите полезна информация за правната уредба на държавната служба, както и полезни съвети за реагиране в различни ситуации.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Общи правила за поведение при съкращаване на длъжност

Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация

Кодексът определя правилата за поведение на служителите в държавната администрация и има за цел да повиши естественото доверие в техния професионализъм и морал, както и да издигне престижа на държавната служба. Кодексът е обнародван в Държавен вестник бр.53 от 22 Юни 2004г.

 Закон за администрацията

Законът за администрацията урежда структурата на администрацията, основните принципи на организация на нейната дейност, длъжностите в нея и основните изисквания за заемането им. Законут също урежда и правомощията на органите на изпълнителната власт, структурата и организацията на дейността на тяхната администрация. Законът се прилага, доколкото не е установено друго в специални закони, и за администрацията на другите органи на държавна власт, предвидени в Конституцията, и за
органите на местното самоуправление.

  Закон за държавния служител

Законът за държавния служител урежда възникването, съдържанието и прекратяването на служебните правоотношения между държавата и държавния служител при и по повод изпълнението на държавната служба, доколкото друго не е предвидено в специален закон.

Наредба за служебното положение на държавните служители

С наредбата се определят свързаните със служебното положение на държавния служител права за служебна книжка и служебен стаж; основна заплата и допълнителните възнаграждения към нея; ползване на платения годишен отпуск; представително и униформено облекло и командироването на служителите.

Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители

С наредбата се определят процедурата и начините за провеждане на конкурсите за назначаване на държавни служители. Целта на наредбата е да гарантира прозрачна конкурсна процедура, изградена на принципа на конкуренция въз основа на професионалните и деловите качества на кандидатите за държавни служители.

 Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители

С наредбата се определят структурата и процедурите за разработване, утвърждаване, изменение и съхраняване на длъжностните характеристики на длъжностите, които се заемат от държавни служители.

 Класификатор на длъжностите в администрацията

 Наредба за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията

В Kласификаторa на длъжностите в администрацията се определят наименованията на длъжностите в администрацията; разпределението на длъжностите в администрацията по длъжностни нива; минималната образователна степен за заемане на длъжност в администрацията; минималният ранг, необходим за заемане на длъжностите, определени за държавни служители; минималният професионален опит, необходим за заемане на длъжността и видът на правоотношението, по което се заема длъжността.

 Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация

С наредбата се определят условията и редът за оценяване на служителите в държавната администрация.

Решение № 48 на Министерския съвет от 27 януари 2006 г. за обявяване на 23 юни за ден на служителя в държавната администрация

Решение на Министерския съвет № 22 от Протокол № 3 от 25 януари 2012 г. за въвеждане на работно време с променливи граници

 Бюлетин на ПОДС. Брой 1

 Бюлетин на ПОДС. Брой 2

 Промени в чл.328, т.10 от Кодекса на труда