Устав

March, 24 2011

УСТАВ

на

Професионалното обединение на държавните служители

 

Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) Професионалното обединение на държавните служители, наричано за краткост в този устав „ПОДС”, е сдружение с нестопанска цел, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(2) ПОДС е национална синдикална организация съгласно разпоредбите на Закона за държавния служител.

(3) ПОДС е юридическо лице отделно от своите членовете и осъществява своята дейност в обществена полза.

Чл.2. (1) ПОДС участва в развитието на институционалната среда в България, като работи за утвърждаване на демократичните принципи в дейността на институциите.

(2) ПОДС участва в развитието на административния капацитет, необходим за прилагане на принципите на доброто управление и за утвърждаване на добрите административни практики.

(3) ПОДС работи за повишаване на професионализма на държавните служители и тяхната отговорност пред обществото, и за издигане престижа на държавната служба.

(4) ПОДС защитава правата и законните интереси на държавните служители.

Чл.3. (1) Дейността на ПОДС се осъществява при спазване на Конституцията на Република България, на действащото законодателство и разпоредбите на този устав.

(2) При осъществяването на своята дейност ПОДС не преследва политически цели и не може да бъде свързвано с политически партии и организации.

(3) Членовете на ПОДС не могат да го използват в интерес на политически партии, организации или търговски дружества.

Раздел ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И СРОК

Чл.4. Наименованието на сдружението е „Професионално обединение на държавните служители“. Наименованието на сдружението на английски език се изписва “Professional Association of the Civil Servants”.

Чл.5. (Изм.- решение на общо събрание от 9.12.2022 г.) (1) Седалището на ПОДС е в град Банкя. Адресът на управление e град Банкя, ул. „Шейново“ № 11.

(2) Адресът за кореспонденция може да бъде различен от този по ал. 1, вкл. и електронен при наличие на решение на управителния съвет, прието с мнозинство от 2/3. Адресът за кореспонденция се публикува на официалната страница на ПОДС.

Чл.6. Дейността на ПОДС не се ограничава със срок.

Чл.7. ПОДС има кръгъл печат с надпис “ПРОФЕСИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ”, който заедно със седалището и адреса на управление, се поставя на всички документи.

Раздел ІІІ. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА

Чл.8. ПОДС има следните основни цели:

 1. Участие в развитието на институционалната среда в България;
 2. Утвърждаване на демократичните принципи и принципите на доброто управление в дейността на институциите и на добрите административни практики;
 3. Отстояване и защита правата и законните интереси на държавните служители по въпросите на служебните и осигурителните отношения, безопасните и здравословни условия на труд, осигуряването на високо жизнено равнище и професионална реализация;
 4. Утвърждаване на професионална държавна служба, ориентирана към нуждите на обществото.

Чл.9. За постигане на тези цели ПОДС има и използва следните средства:

 1. за развитието на институционалната среда в България и утвърждаване на демократичните принципи и принципите на доброто управление в дейността на институциите:

а) изготвя анализи, доклади, предложения и становища;

б) участва при провеждане на обществени консултации;

в) консултира и подпомага Министерския съвет и останалите органи на власт;

г) изпълнява и управлява проекти.

 1. при подпомагането и защитата на своите членове:

а)набира и разпространява информация, свързана с прилагането на нормативните актове относно държавните служители;

б) подкрепя и подпомага повишаването на професионалната квалификация и служебното развитие на държавните служители;

в) изследва законодателството, регламентиращо държавната служба;

г) привлича експерти и специалисти за консултиране по проблеми, свързани със служебните и осигурителните отношения;

д) подпомага реализирането на защитата при нарушаване статута на държавния служител;

е) определя свои представители за участие в разработването на проекти за нормативни актове и на други принципи и решения относно статута на държавния служител;

ж) разработва и реализира проекти и инициативи по значими проблеми, свързани със статута на държавния служител;

з) участва в или си сътрудничи със сродни организации в България и чужбина;

и) представлява своите членове пред изпълнителната, законодателната и местната власт, неправителствени и други сродни организации и международни организации.

Раздел ІV. ИМУЩЕСТВО И ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл.10. Имуществото на ПОДС се състои от права върху влогове в лева и валута, ценни книжа, право на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, както и права върху обекти на интелектуалната собственост. Сдружението може да осъществява допълнителна стопанска дейност с предмет свързан с целите и средствата на сдружението.

Чл.11. Имуществото на ПОДС се образува от:

 1. членски внос;
 2. финансиране по проекти и програми;
 3. приходи от имуществото на ПОДС;
 4. дарения и завещания в полза на ПОДС.

Чл.12. ПОДС отговаря за поетите задължения с имуществото си и не отговаря за задълженията на своите членове.

Чл.13. (1) ПОДС може да извършва допълнителна стопанска дейност, с предмет свързан с целите и средствата на сдружението. Приходите се използват за постигане на определените в устава цели.

(2) ПОДС не разпределя печалба.

Чл.14. ПОДС разпределя средствата, съобразно целите си за осъществяване на дейността си, като поддържа отчетност, според разпоредбите на законодателството, а в случаите на дарения или завещания – съобразно волята на дарителите и завещателите.

Раздел V. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл.15. Право на членство имат:

 1. дееспособни физически лица, които са или са били държавни служители;
 2. сдружения с нестопанска цел, чиито цели съответстват на целите на ПОДС.

Чл.16. (1) Приемането на нови членове се извършва въз основа на писмено заявление до управителния съвет. Образецът на заявлението се определя от управителния съвет.

(2) В заявлението се посочва, че кандидатът е съгласен и приема разпоредбите на този устав.

(3) Заявленията се изпращат по електронната поща, посочена на интернет страницата или на адреса на управление на сдружението.

(4) Управителният съвет разглежда подадените заявления на следващото си заседание след получаването на заявлението.

Чл.17. (1) Членството се прекратява:

 1. с писмено заявление на отделния член до управителния съвет;
 2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение на физическо лице – член на ПОДС;
 3. с прекратяването на юридическото лице – член на ПОДС;
 4. с прекратяването на ПОДС и обявяване в ликвидация;
 5. с решение на управителния съвет:

а) поради неплащане на членски внос за повече от 1 година;

б) поради неспазване разпоредбите на този устав;

в) поради неизпълнение решенията на общото събрание и/или на  управителния съвет

г) поради други действия, които нанасят вреда или уронват престижа на ПОДС.

(2) Решението по чл. 17, ал. 1, т. 5, б. „г“ се взема от управителния съвет с мнозинство 2/3 от неговия състав.

(3) Изключеният член може да обжалва решението на управителния съвет за изключване в седемдневен срок пред общото събрание.

(4) При прекратяване на членството не се възстановява заплатения членски внос.

Чл.18. Всеки член на ПОДС има право:

 1. да участва лично или чрез свой представител в общото събрание;
 2. да бъде избиран в, както и да избира управителен съвет;
 3. да участва в дейностите на ПОДС и да ползва неговите услуги;
 4. да получава информация за дейността на ПОДС и за извършеното от управителния съвет.

Чл.19. (1) Всеки член на ПОДС е длъжен:

 1. да спазва устава;
 2. да съдейства за постигане целите на ПОДС;
 3. да заплаща определения членски внос;
 4. да изпълнява приетите принципи и решения от общото събрание и управителния съвет;
 5. да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и издигането на неговия обществен авторитет.

(2) Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Раздел VІ. УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА

Чл.20. Органи на управление на ПОДС са:

 1. общото събрание;
 2. управителния съвет.

Чл.21. (1) В общото събрание участват всички членове на сдружението, освен в случаите предвидени в този устав.

(2) Членовете на сдружението участват в общото събрание лично или чрез свой представител – член на сдружението. Едно лице може да представлява не повече от трима членове.

(3) Членовете-юридически лица се представляват в общото събрание от представителите им, съгласно закона или от изрично упълномощено лице.

Чл.22. Общото събрание:

 1. приема, изменя и допълва устава на ПОДС;
 2. избира и освобождава членовете на управителния съвет;
 3. приема бюджета на ПОДС;
 4. приема годишните отчети на управителния съвет;
 5. взема решение за преобразуване и прекратяване на ПОДС;
 6. взема и други решения, предвидени в устава.

Чл.23. (1) Общото събрание е редовно и извънредно.

(2) редовното общо събрание се свиква най-малко веднъж годишно през първите шест месеца на годината. Всяко следващо общо събрание, проведено до края на текущата година се нарича извънредно общо събрание.

Чл.24. (1) Общото събрание се свиква:

 1. по инициатива на управителния съвет;
 2. по искане на една трета от членовете на ПОДС, отправено до управителния съвет.

(2) Ако при искане за свикване на общото събрание от една трета от членовете, управителният съвет в едномесечен срок не отправи писмено покана за свикване на общо събрание, то се свиква от съда по седалището на ПОДС по писмено искане на заинтересованите членове или упълномощено от тях лице.

(3) Общото събрание извън случаите по ал. 2 се свиква по покана на управителния съвет. Поканата съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(4) (Изм.- решение на общо събрание от 9.12.2022 г.) Поканата се публикува в интернет страницата на ПОДС най-малко един месец преди насрочения ден.

(5) Общото събрание се провежда и е законно, ако в обявения в поканата час присъстват повече от половината от всички членове.

(6) При липса на кворума по ал. 5 събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред. Общото събрание се провежда и е законно независимо колко от членове присъстват.

Чл.25. (1) Всеки член на общото събрание има право на един глас.

(2) Член на общото събрание няма право на глас при решаване въпроси, отнасящи се до:

 1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен или по сватовство – до втора степен включително;
 2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на негова отговорност към ПОДС;
 3. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

(3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове в общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Управителният съвет утвърждава образец на пълномощното.

Чл.26. (1) Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите.

(2) Решенията по чл. 22, т. 1 и т. 5 се вземат с мнозинство две трети от присъстващите членове.

(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

Чл.27. Управителният съвет:

 1. приема и изключва членове на ПОДС;
 2. определя размера на членския внос;
 3. представлява ПОДС и определя обема на представителната власт на отделните негови членове;
 4. взема решение за откриване и закриване на секции;
 5. взема решение за участие в други организации;
 6. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
 7. разпорежда се с имуществото на ПОДС при спазване изискванията на устава;
 8. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
 9. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на ПОДС;
 10. определя реда и организира извършването на дейността на ПОДС;
 11. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не са от компетентността на друг орган;
 12. приема вътрешните актове;
 13. приема планове и програми за дейността на ПОДС;
 14. определя организационната структура и щатното разписание на ПОДС;
 15. създава и определя състава на експертни съвети и други помощни органи;
 16. приема даренията и завещанията, извършени в полза на ПОДС;
 17. изпълнява задълженията, предвидени в устава.

Чл.28. (1) Управителният съвет се състои от петима членове на ПОДС. Управителният съвет избира измежду членовете си председател и заместник-председател.

(2) Членовете на управителния съвет се избират за срок от три години без ограничения в броя на мандатите. До избирането на нов управителен съвет, старият продължава да изпълнява своите функции.

(3) Правомощията на член на управителния съвет се прекратяват предсрочно от общото събрание:

 1. при подаване на писмена молба пред управителния съвет;
 2. при обективна невъзможност да изпълнява задълженията си повече от шест месеца – по предложение на управителния съвет;
 3. при неучастие без основателни причини в три или повече последователни заседания на управителния съвет – по предложение на управителния съвет;
 4. когато е осъден за умишлено престъпление от общ характер;
 5. при грубо и системно нарушаване на този устав или на вътрешните актове на ПОДС – по предложение на управителния съвет.

(4) Ако член на управителния съвет бъде освободен преди изтичането на своя мандат, общото събрание избира нов член на негово място, който довършва мандата на освободения.

Чл.29. (1) Управителният съвет заседава най-малко веднъж на три месеца. Заседанията се свикват от председателя на управителния съвет.

(2) Заседанията се ръководят от председателя на управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от заместник-председателя, а при отсъствие и на двамата – от определен от управителния съвет негов член.

(3) Председателят на управителния съвет е длъжен да свика заседание и по писмено искане на трима от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в двуседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите му членове.

(4) Заседанията на управителния съвет са редовни, ако на тях присъстват трима от членовете му.

(5) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(6) Управителният съвет взема решенията си с мнозинство, по-голямо от половината от присъстващите членове, а решенията по чл. 27, ал. 1 т. 1, т. 4, и т. 7 с мнозинство от две трети от всички членове на УС.

Чл.30. (1)Председателят на управителния съвет:

 1. представлява ПОДС пред трети лица в страната и в чужбина;
 2. организира и ръководи дейността на управителния съвет;
 3. отговаря за изпълнението на решенията на общото събрание и на управителния съвет;
 4. сключва, изменя и прекратява договори със служители на ПОДС.

(2) При отсъствие или фактическа невъзможност на председателя правомощията по ал. 1 се изпълняват от заместник-председателя.

Чл.31. (1) Членовете на ПОДС от една административна структура могат да инициират създаването на секция.

(2) Секция се създава с решение на управителния съвет след писмено заявление подписано от най-малко пет членове на ПОДС от една административна структура.

(3) Секцията приема правила за своята работа и избира председател. Правилата се изпращат и на управителния съвет.

(4) По решение на управителния съвет председателите на секции участват в заседанията на управителния съвет.

(5) Председателите на секции представят годишен отчет за дейността си, който се включва в годишния отчет на сдружението.

Чл. 31а.(Нов- решение на общото събрание от 9.12.2022 г.) (1) При създаване на секция в една административна структура с повече от 10 членове, след решение на управителния съвет, 50 % от събрания членски внос може да се върне на съответната секция до 31 януари на следващата календарна година.

(2) Връщането на събрания членски внос става с разходен касов ордер и протокол подписан от председателя на управителния съвет на ПОДС и секретаря на съответната секция.

Раздел VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПОДС.

Чл.32. ПОДС се прекратява:

 1. с решение на общото събрание на ПОДС;
 2. с решение на окръжния съд по седалището на ПОДС, когато:

а) не е учредено по законния ред;

б) извършва дейност, която противоречи на закона, на обществения ред или на добрите нрави;

в) е обявено в несъстоятелност.

Чл.33. (1) При прекратяване на ПОДС се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на ПОДС.

(2) Ликвидацията се извършва от ликвидатор, който се назначава от общото събрание.

Чл.34. Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на ПОДС.

Чл.35. Имущество не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:

 1. учредителите, настоящите и бившите членове;
 2. лицата, били в състава на органите му и негови служителите;
 3. ликвидаторите, освен дължимото възнаграждение;
 4. съпрузите на лицата по т. 1 – 3;
 5. роднините на лицата по т. 1 – 3 по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 6. юридическите лица, в които лицата по т. 1 – 5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

Раздел VІІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Неуредените с този устав въпроси се уреждат от общото събрание на ПОДС, а между неговите заседания – от управителния съвет на ПОДС въз основа на предвиденото в закона.

§ 2. Промени в настоящия устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

§ 3. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

§ 4. (Изм.- решение на общото събрание от 9 декември 2022 г.) Този устав е приет от общото събрание на ПОДС, проведено на 07 юни 2016 г., изменен и допълнен с решение на извънредното общо събрание, проведено на 9 декември 2022 г.

Устав