Q & A

March, 24 2011

Въпроси и отговори

Уважаеми госпожи и господа от ПОДС,

Обръщам се към Вас с молба за помощ.

На 18.05.2006 г. бях уволнена дисциплинарно като секретар на община. Съдът призна уволнението за незаконосъобразно и ме възстанови на предишната длъжност. Явих се на работа, бях възстановена, но  още същия ден – 23.07.2008 г. – бях отново уволнена. Със същата заповед ми бе изплатено обезщетение за неизползван платен годишен отпуск.

Спечелих и делото за обезщетение в размер на 10 работни заплати. На 22.03.2011 г. представих в общината изпълнителен лист, за да ми изплатят присъдените суми. Днес получих писмо от общината, че трябва да възстановя получената през 2008 г. сума за неизползван годишен отпуск. Твърдят, че щом заповедта за уволнение е отменена, то и основанието за плащане е отпаднало и че практиката била, че няма право на такова обезщетение, тъй като не е положен реално труд.

Има ли право общината да иска тези пари и то в едно със законовите лихви.

В очакване на отговора Ви оставам

С уважение,

Отговор на Професионалното обединение на държавните служители

Уважаема госпожо…,

Видно от изложеното в писмото Ви, налице са две заповеди за прекратяване на служебното Ви правоотношение – от 18.05.2006 г.  и от  23.07.2008 г. Твърдите, че с втората заповед е изплатено и обезщетение за неизползван платен годишен отпуск.

Твърдите, че сте спечелили и делото за обезщетение в размер на 10 работни заплати. Не става ясно това обезщетение за оставането Ви без работа по първата заповед ли е или сте обжалвали и законосъобразността на втората заповед.

Действително, основанието, на което Ви е изплатено обезщетение за неползван отпуск по първата заповед, е отпаднало, защото тя е отменена. Но в такъв случай, правото на обезщетение за неползван отпуск е следвало да се реализира по втората заповед, т.е при второто прекратяване също да Ви се определи размера на обезщетението.

В случай, че по Ваша жалба е отменена и втората заповед, то следва да има трета заповед или да продължавате да работите.

Обезщетението за оставане без работа като последица на незаконосъобразна заповед не покрива обезщетението за неползван отпуск. То се дължи във всички случаи на прекратяване на правоотношението.

В Глава шеста от ЗДСл са регламентирани обезщетенията, които се дължат на държавните служители при прекратяване на служебното им правоотношение. Обезщетението по чл. 104, ал. 1 от закона представлява обезщетение при незаконосъобразно прекратяване на служебното правоотношение на общо основание от страна на органа по назначаването и то е компенсация за това, че служителя е останал без работа поради незаконно уволнение. Обезщетението за неизползван платен отпуск по чл. 61, ал. 2 от ЗДСл се дължи на държавния служител при прекратяване на служебното правоотношение, независимо дали то е извършено по искане на държавния служител или по инициатива на органа по назначаването и то компенсира неизползваните дни платен отпуск, като изключение от общата забрана по ал. 1 на същия текст за компенсиране на платен отпуск с парично обезщетение. Поради това двата вида обезщетения се дължат на различно правно основание и се заплащат кумулативно при наличие на определените изисквания на закона. Решение № 533 от 14.01.2010 г. по адм. дело № 8073/2009 г., V отд. На ВАС.

Професионално обединение на държавните служители

 

Въпрос

Имам следния въпрос. Държавен служител съм отскоро, и мисля, че добър държавен
служител, защото се стремя да бъда съвестна и отговорна в работата си. Също обаче съм и член на политическа партия, без да съм ръководен или контролен орган в тази партия, и това по никакъв начин не създава предпоставки за лошо отношение в работата ми. Като попълвах необходимия набор от документи след спечелване на конкурса за длъжността, която упражнявам в момента, въпроса беше – “Заемате ли ръководна или контролна длъжност в партия?, а не членувате ли в партия. Бих желала да чуя вашия компетентен отговор. Макар че, тук се преплитат доста закони и честно казано, все правила, които могат да се нарушават. Конституцията казва едно, ЗДСл ДРУГО, ОБЪРКВАМ СЕ.

Благодаря предварително.

Отговор на ПОДС:

Ограничението за заемане на длъжност от държавен служител се отнася само за заемащи ръководна или контролна длъжност в политическа партия. – чл.7, ал.2, т. 5 от ЗДСл. Редовото членството в политическа партия не е пречка за заемане на длъжността и не е част от Декларацията, която при назначаването се попълва от всеки държавен служител.

Въпрос

Здравейте, обръщам се към вас с огромна молба, защото съм твърде изненадана от практиката, която се налага в администрацията, в която работя. На 04.04.2009 г. бе прекратено служебното ми правоотношение като държавен служител. През януари 2011г. Върховният административен съд отмени заповедта за уволнението като незаконна и бях възстановена на предишната длъжност. При възстановяването ми, ми бе начислен и неизползвания основен платен годишен отпуск за периода на незаконното уволнение, а именно 04.04.2009 г.-14.01.2011г., датата на възстановяването ми на работа. Днес, 28.09.2011г., изведнъж, ми бе заявено, че този отпуск не ми се полага. Мотивът е, че не съм била на работа и не съм престирала труд. Този аргумент ми се струва абсурден и противоречащ на закона. Подчертавам, че става въпрос само за основния платен годишен отпуск от 20 работни дни, не за допълнителен отпуск за ненормирано работно време. Моля да получа компетентна помощ как да защитя правата си?
Благодаря предварително.

Отговор на ПОДС:

Съдебната практика действително сочи, че полагаем редовен платен годишен отпуск се полага на действително работили служители или професионално юридически казано – „Престирали труд”.


Въпрос

Пази ли се мястото на държавен служител, преизбран за кмет -втори мандат? Същият е бил главен експерт.

Отговор на ПОДС:

 

Въпросът е уреден по аналогичен начин в чл.105 на Изборния кодекс, както и в § 7. (1) от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния служител. И в двата случая законодателят казва, че лицето има право след прекратяване на пълномощията.

 

Друг е въпросът, че не става ясно в неплатен отпуск ли са лицата по този параграф и ако са това не е ли в конфликт с изискванията на чл.7 от ЗДСл. Практиката е разнообразна.

 

Тъй като се говори за заместник през този период, то остава да предполагаме , че лицето има разрешен отпуск. Но нито в разпоредбите за освобождаване от длъжност, нито в основанията за разрешаване на неплатен отпуск има някаква ясно указание как да постъпва администрацията в този случай. Най-често се разрешава неплатен отпуск, за което има становище на министъра на държавната администрация и административната реформа.

 

Конкретно в отговор на Вашия въпрос смятаме, че мястото на избрания за втори мандат кмет следва да се пази.

 

Въпрос

Здравейте колеги,

в нашата изпълнителна агенция предстоят структурни промени във връзка с новия Класификатор на длъжностите, в сила от 01.01.2012г. Агенцията е с малка щатна численост, поради което се налага  преминаване на някои длъжности от общата администрация към специализираната. Има някои възможности, но за сега надделява едно – моля да ми отговорите дали то е правилно, защото съществуват сериозни спорове по следните въпроси:

Може ли длъжността “юрисконсулт” да се запази като наименование в структура на специализираната администрация. В случай, че лице с юридическо образование преназначено на експертна длъжност в специализираната администрация – стажът зачита ли се като юридически по смисъла на Закона за  адвокатурата. В кои случаи и при какви условия на експерта с юридическо образование в специализираната администрация ще се зачете юридически стаж по смисъла на Закона за адвокатурата. В специализираната  администрация може ли да съществува дирекция с два отдела с различни функции. Един от отделите да е  “Правен”, но част от персонала да не е с юридическо образование, а инспектори с контролни функции. Благодаря предварително. Разчитам на вашия професионален отговор.

Отговор на ПОДС:

Съгласно чл.7, ал.1, т.3 от Закона за администрацията структурното звено, занимаващо се с правните дейности се включва в общата администрация. В чл. 7, ал. 6 от Наредбата за прилагане Класификатора на длъжностите в администрацията са определени функциите на длъжността „юрисконсулт”. Функционалната характеристика на тази длъжност, в която акцентът е върху правното осигуряване, както на правомощията на съответния орган на власт, така и на функциите на звената от специализираната администрация, естествено предопределя мястото на длъжността в общата администрация. Такава е и практиката в повечето администрации. Има и администрации, в които структурни звена с правна насоченост са в специализираната администрация. В тези случаи в тях, не се използва длъжността „юрисконсулт”, а експертни длъжности, като в длъжностните характеристики се определят техните специфични преки задължения от правен характер. По силата на чл.7, ал.1, т.6 от Закона за държавния служител изискването за юридическо образование и правоспособност за заемането на тези длъжности следва да се посочи в устройствения правилник на Вашата администрация, както и в длъжностните характеристики.

Стажът на лицата, преназначени от юрисконсултски на експертни длъжности в специализираната администрация, за които се изисква юридическо образование и правоспособност, несъмнено ще се зачита за юридически стаж по смисъла на §1,т.1 от Закона за адвокатурата.

Относно въпроса Ви за наличието на длъжности „инспектори” с контролни функции в отдел „Правен” това по принцип не е добра решение. В случай, че няма друг вариант би следвало наименованието на този отдел да включва и контролните дейности, за да се обосноват функциите на инспекторите, назначени в такъв отдел.

Въпрос

Държавен служител съм и през всичките тези години в администрацията преживях всякакви трансформации на длъжността, която заемаам. Сега с новия класификатор на длъжностите моята изчезва. Въпросът ми е: Не трябва ли да ми се предложи друга длъжност, дори и на трудов договор, толкова ли е лесно да се освободи държавен служител и какви обезщетения следва да получа ако все пак не ме преназначат. Благодаря.

Отговор на ПОДС:

Когато длъжността на държавният служител се съкращава той може да бъде освободен на основание чл.106, ал.1, т.2 от Закона за държавния служител. Във Вашия случай трябва да стане ясно, че поради липса на Вашата длъжност в КДА тя не се трансформира в друга, а се съкращава и това трябва да бъде посочено в мотивите на заповедта. Органът по назначаването няма задължение да предлага друга длъжност ако няма щатна възможност за това. В този случай на прекратяване на правоотношението се дължат обезщетения за неспазен срок на предизвестие, неизползвани отпуски ако има натрупани до 2010 г., отложен отпуск за 2010 г. и неизползван отпуск за 2011 г. След прекратяване на правоотношението държавният служител има право на обезщетения от 2 месечни брутни заплати за времето когато е останал без работа.