Декларация на УС на ПОДС

НОВИНИ | November, 30 2022 | No Comment
ДЕКЛАРАЦИЯ

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА

ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Във връзка с обявените ефективни стачни действия от секцията на Професионалното
обединение на държавните служители в Министерството на външните работи на
02.12.2022 г., Управителният съвет на Обединението изразява пълна подкрепа в усилията
на колегите за достойна дипломатическа служба.
Вече два месеца служителите от секцията правят опити да се проведе диалог с
ръководството на МВнР по поставените въпроси, които засягат статута и основни права на
всички служители в министерството.
Въпреки рекордната инфлация в страната, заплатите на служителите в МВнР не са
индексирани, за разлика от тези в редица други административни структури. Противно на
практиката в останалите държави-членки на ЕС, командировъчните средства в МВнР не са
актуализирани от повече от 15 години, което създава сериозни трудности за
окомплектоване и пълноценно функциониране на задграничните ни представителства. Не
на последно място, служителите на МВнР понастоящем получават и едни от най-ниските
пенсии, поради драстичното намаляване на техните заплати (респективно осигуровки) при
дългосрочна задгранична командировка. Системното недофинансиране на МВнР и
неговите задгранични представителства е причина за сериозна демотивация на
служителите, отлив от министерството на вече подготвени кадри, както и за все по-
трудното привличане и задържане в системата на нови професионално подготвени
служители. В резултат на тази целенасочена политика, на практика към настоящия момент
българската дипломатическа кадрова обезпеченост се намира в сериозна криза.
Поради изложеното, служителите от секцията към Професионалното обединение на
държавните служители в МВнР са решени да отстояват следните искания:
 Достойно заплащане за служителите на МВнР;
 Индексиране на командировъчните средства;
 Преустановяване на практиката да се намалява основната заплата при заминаване в
дългосрочна командировка.
ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПОДС
30 ноември, 2022г.