ПРЕКРАТЕНА Е ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ “НАЕМАНЕ НА ЕКСПЕРТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ОТЧЕТНОСТТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА”

НОВИНИ | February, 23 2018 | No Comment

На основание чл. 9, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 3 от Постановление № 160/01.07.2016 г. на Министерския съвет, във връзка с чл. 53, ал. 4 от ЗУСЕСИФ, процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет «Наемане на експерт за извършване на анализ и разработване на документи, свързани с отчетността в съдебната система” беше прекратена с Решение № 2 на възложителя от 20.02.2018 г.

Мотиви за прекратяването, изложени в решението за прекратяване: Констатирани непълноти в съдържанието на техническата спецификация, която е част от документацията на процедурата. Непълнотата на техническата спецификация е пропуск, наличен при откриване на процедурата, който не може да бъде отстранен, без това да промени условията, при които процедурата е обявена.

Възложителят счита, че докладите на ВСС и докладите/отчетите на Инспектората към ВСС би следвало също да бъдат обект на обследване във връзка с изпълнението на проектни Дейности 4 и 5 – обект на процедурата, а не само съдържанието на годишните доклади за дейността на органите на съдебната власт, както е определено в Техническата спецификация. С включване и на тези документи на органи на съдебната система в обследването за нуждите на анализа ще бъде придобита всеобхватна и ясна визия по отношение на отчетността на съдебната система в широк аспект, а не само по отношение на отчетността на органите на съдебната власт, тъй като изготвените образци на годишен отчет в различните органи на съдебната власт и техните нива по Дейност 5 биха имали отражение и върху съдържанието на докладите, изготвяни при упражняване на правомощия на ВСС и Инспектората към него. Ако бъде извършен преглед на отчетните документи на тези органи на съдебната система при изпълнението на Дейности 4 и 5 от проекта, то постигнатият резултат би бил в максимална степен фокусиран и приложим към постигане на целите на проекта.

Възложителят е взел под внимание и предложение на участници, представители на съдилищата, в проведената на 16.02.2018 г. конференция за запознаване на заинтересованите страни с проекта, които изрично са обърнали внимание, че ВСС и Инспекторатът към ВСС задължително трябва да бъдат включени като заинтересована страна в дейностите по проекта, свързани с отчетността в съдебната система.