Прекратена е процедурата за избор на изпълнител “Наемане на експерт за извършване на анализ и разработване на документи, свързани с отчетността в съдебната система”

НОВИНИ | January, 31 2018 | No Comment

На основание чл. 9, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 3 от Постановление № 160/01.07.2016 г. на Министерския съвет, във връзка с чл. 53, ал. 4 от ЗУСЕСИФ, процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет «Наемане на експерт за извършване на анализ и разработване на документи, свързани с отчетността в съдебната система” беше прекратена с Решение № 1 на възложителя от 29.01.2018 г.

Мотиви за прекратяването, изложени в решението за прекратяване, са констатирани от оценителната комисия нередности в  съдържанието на методиката за оценка по отношение на показателите, формиращи оценката по критерия – оптимално съотношение качество/цена.

След отстраняване на констатираните нередности, процедурата ще бъде обявена отново.