Публична покана с предмет на процедурата „Наемане на експерт за извършване на анализ и разработване на документи, свързани с отчетността в съдебната система“

НОВИНИ | January, 17 2018 | No Comment

Настоящата услуга се възлага във връзка с изпълнението на Административен договор № BG05SFOP001-3.003-0025-C01 от 15.09.2017 г. по изпълнение на проект № BG05SFOP001-3.003-0025 „Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Бенефициент по проекта е Фондация „Юстиция“, а партньор – Сдружение „Професионално обединение на държавните служители“.

Необходимата информация и съответните формуляри за поръчката се намират в прикачените файлове:

Публична покана

Техническа спецификация

Методика за оценка на офертите

Изисквания към офертите

Образец на оферта

Декларация на кандидата

Проект на договор

Приложение №3 към договора – отчетен доклад за работа по други проекти