За седем месеца 18% от служителите на КФН са с прекратени правоотношения

НОВИНИ | May, 18 2017 | 1 Comment

Професионалното обединение на държавните служители (ПОДС) изиска информация от Комисията за финансов надзор (КФН) по реда на Закона за достъп до обществена информация, във връзка със сигнал до нас съдържащ твърдения за прекомерно и превратно използване на разпоредбата на чл. 107а от Закона за държавния служител от страна на председателя на КФН. На база предоставените ни данни Ви информираме, че:

  • за периода от 01.08.2016 г. до 20.12.2016 г. са прекратени служебните правоотношения на 38 служители в КФН;
  • за периода от 21.12.2016 г. до 28.02.2017 г. са прекратени служебните правоотношения на 7 служители в КФН.

Нежеланието да ни бъдат предоставите точни и конкретни данни за броя на служителите освободени по чл. 107а от ЗДСл и точния размер на изплатените средства на освободените служители се съдържа и в двете „решения“ на председателя на КФН. Отговорът е заобиколен с обяснение, че изплатените средства са определени „при спазване начина на определение на обезщетението по чл. 107o и обезщетението по чл. 61, ал. 3 от ЗДСл, както и други относими законови разпоредби, приложими към конкретния случай“. Отговор достоен за един председател! Изводът, който може достоверно да направи ПОДС на база отговорът на КФН е, че за период от седем месеца са освободени 45 служителя от КФН. Следва да отбележим, че администрацията на КФН по устройствен акт се състои от 250 щ.бр. Вероятно тези щатни бройки не са на 100 % реално заети, но дори да са, елементарната сметка показва, че освободените служители са 18 %. Този очевиден факт не буди притеснения у председателя на КФН и се превръща в статистиката. ПОДС категорично се обявява против кадровата „чистка“ на администрацията, подкастрянето й според личните предпочитания на органите на държавна власт, унищожаването на историческата й памет и заличаване на административния й капацитет. Разгледаният случай не е единствен, още много знайни и незнайни служители неудобни по един или друг начин на своите ръководители са принуждавани или се принуждават да напускат срещу обезщетения, а при несъгласие са уволнявани чрез друг „законен способ“.             ПОДС призовава всеки новоназначен като орган на държавна власт преди да пристъпва към посочените действия, да се замисли какво може да допринесе за по-ефективната работа на поверената му администрация; с какво да й помогне; как да я приобщи; как да подобри комуникационните канали, които съществуват вътре в нея; как да използва натрупаните знания и капацитет; да потърси и оцени проблемите й, да анализира причините за тях, да набележи конкретни мерки за подобрения; да ги сподели със служителите, които да ги припознаят и да застанат зад изпълнението им и едва тогава в крайни случаи на нелоялност, некомпетентност, злонамереност и неангажираност да пристъпват към освобождаване на държавни служители. Това е трудният, но единствено правилен начин за професионално подготвения и личностно развит ръководител. Професионалната, личностната и емоционалната интелигентност на лицата, които управляват следва да бъдат еталон за подражание и база за сравнение, а не да предизвикват страх, подчинение и отвращение.

 

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБЕДИННИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ  1. Таня

    След 28.02.2017 г., аз знам за още 3 уволнени служители (аз съм един от служителите) чрез поставяне на най- ниската оценка за изпълнение на длъжността при годишните атестации. Добре е да се знае и че на 9 служители, които не приехме предложението по чл. 107 а), на 19.12.2016 г. ни бяха спрени служебните акаунти и достъпа до електроната деловодна система и служебните компютри. В моя случай, почти три месеца трябваше да ходя на работа, да присъствам 8 часа, без да ми се поставят задачи. Накрая ме уволниха за несправяне с работа, без да са ми възлагали такава. За спрените акаунти е направена проверка от Главна инспекция по труда в началото на м. февруари 2017 г., констатирани са нарушения.