ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПОДС НА 08 ЮНИ 2017 г.

НОВИНИ | May, 03 2017 | No Comment

Управителният съвет на Сдружение “Професионално обединение на държавните служители”, регистрирано по фирмено дело 12376/2004 по описа на Софийския градски съд, на основание чл. 26 Закона за юридическите лица с нестопанска цел свиква редовно общо събрание на членовете на сдружението на  08 юни 2017 г. /четвъртък/, от 17:00 часа във Френския културен институт – гр. София, площад „Славейков“ № 3.

При липса на кворум на основание чл. 24  ал.6 от устава на сдружението общото събрание ще се проведе същия ден в 18.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Дневен ред:

  1. Годишен отчет за дейността на управителния съвет на сдружението през 2016 г.
  2. Доклад за финансовото състояние на сдружението през 2016 г.
  3. Приемане на бюджет за 2017 г.
  4. Персонална промяна и избор на нов член на управителния съвет.
  5. Разни.