Ето защо не беше правилен ход премахването на “държавен експерт” от общата администрация

ПУБЛИКАЦИИ | October, 17 2016 | No Comment

 

Какво спечели и какво загуби държавната администрация от правилото длъжността „държавен експерт“ да се създава и да може да се използва като част от кариерната пътека на държавните служители само в звената от специализираната администрация

 

Обстоятелствата:

-          Промяната се прие без да се направи анализ къде и защо съществува и се използва длъжността „държавен експерт“, без да се изслушат и разумно обсъдят със заинтересованите страни отрицателните коментари и становищата на експертите, направени и в Strategy.bg и забележките в официалните становища на много ведомства. Не се извърши и оценка на рисковете, които могат да настъпят и да се оцени сигурната загуба на административен капацитет.

-          Промяната беше инициирана и до последно подкрепяна от министъра на финансите и то по време на предстояща бюджетна процедура.

-          Промяната бе направена без да се промени норматива за численост на държавните експерти към броя на експертните длъжности в администрацията – същият или трябваше да се намали или да се изчислява само върху експертните длъжности от специализираната администрация.

Какви са характеристиките на служителите, заемали такива длъжности до сега?

-          Експертите от звената в Обща администрация, изготвящи анализи, прогнози, оценки и становища по секторни и хоризонтални политики в министерства и ведомства обичайно са служители с икономическо, юридическо, хуманитарно или друго образование, хора с доказан опит, завидни знания и умения. Тяхната мотивация винаги е била от съществено значение за своевременното и качествено изпълнение на целите на съответната администрация. Те са нейният двигател и те са нейната историческа памет.

Какво губят тези служители?

-          С наложената нормативна промяна, ролята на тези служители се омаловажава, техният труд се обезценява, техните права се ограничават незаслужено и то без да е налице виновно поведение от тяхна страна. Промяната ще повлияе негативно върху мотивацията им, стремежа им за повишаване на експертизата и тяхната удовлетвореност от работата.

-          Ограничават се кариерните възможности на служителите, което е демотивиращо за изявени експерти и ще предизвика вземане на решения за преназначаването им в звено от Специализираната администрация, където професионалното им израстване ще е възможно и по-значително.

-          Тази промяна може да се окачестви като дискриминация на служителите в звената от Обща администрация – то е обидно и несправедливо към работещите изявени експерти в тези структури и на тази длъжност.

Как ще рефлектира това върху работата на администрацията?

-          В следствие на тази промяна работата на администрацията едва ли ще  се подобри, едва ли ще се повиши качеството на предлаганите услуги и ефективността на водените секторни и хоризонтални политики и в никакъв случай няма да доведе до положителен ефект за гражданите и обществото.

-          Експертите от звената в Обща администрация, предложени да участват в работни групи по изготвянето на проекти на нормативни актове от национално значение в министерства и други ведомства щe имат пълното право да отказват включването им в такива групи, след като техните професионални и експертни качества не се оценяват и не се смятат за необходими. Отговорността, която до сега са носили, ще трябва да премине върху други служители от звената в Специализираната администрация или върху по-висшестоящите ръководители.

-          С приемане на тази нормативна промяна всички служители от Обща администрация добиват характеристика на спомагателен „обслужващ персонал“, въпреки ключовата им роля по подпомагане осъществяването на правомощията на органа на власт. Тези служители са гръбнака на всяка администрация, те са лицето на администрацията, те са връзката на гражданите с органите на изпълнителната власт и те са първите които усещат всяка промяна. Към тях изискванията са високи, от техния професионализъм и аналитични умения зависи оценката на администрацията при проверки и инспекции.

-          Съществуващото макар и неявно пренебрежение на служителите от специализираните звена към служителите от Обща администрация се оформя нормативно. Това разделение има важно послание, че в администрацията има първа и втора категория експерти, значими и незначими дейности, важни и незначителни служители, което е опасно и руши чувството за професионална принадлежност, общ статут и отговорност.

-          Промяната ще има дългосрочно влияние и първоначално незабележими, но съществени негативни последствия, които не са в интерес нито на органите на власт, нито на държавните служители, нито на администрацията като цяло.

Как ще рефлектира тази промяна върху интересите на обществото и гражданите?

-          Едва ли тази нормативна промяна ще е забележима и значима и разбрана от обществото, за да я преведем на популярен език, приравнен към футболната терминология – то тази промяна значи, че в отбора на администрацията вратарите примерно са по-малко важни от нападателите.

-          Не бива да се забравя, че за постигане на целите на всяка администрация функциите на служителите от двата вида структурни звена са неразривно свързани, взаимно обусловени и еднакво могат да компрометират очакваните от обществото добри резултати от административната дейност.

Какво печели администрацията от промяната?

-          Бихме желали да разберем, за да открием и най-незабележимия рационален мотив, който оправдава предложеното и наложено изменение на НПКДА.

 

Професионално обединение на държавните служители