Публикувана е новата Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация

НОВИНИ | June, 30 2012 | No Comment

В секция “Полезно” са публикувани подзаконовите нормативни актове по прилагането на Закона за държавния служител, влизащи в сила от 01 юли 2012 г.

С Постановление на министерския съвет 129 от 2012 г. са приети:

 

1. Класификатор на длъжностите в администрацията;

 

2. Наредба за прилагането на Класификатора на длъжностите в администрацията;

 

3. Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация;

 

4. Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация;

 

5. Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители.