Приключи изпълнението на проект „Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол“

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Бенефициент на проекта е фондация „Юстиция“, а партньор – сдружение “Професионално обединение на държавните служители”.

Тук можете да се запознаете с дейностите по проекта и резултатите от всяка дейност:

-          Представяне на дейностите по проекта: Дейности и резултати от проекта

-          Дейност 1 „Проучване, анализ и оценка на съществуващите практики за управление на качеството в българската правосъдна система и на механизмите за граждански мониторинг и контрол и участие на заинтересованите лица в процесите на подобрение“: Дейност 1 Доклад

-          Дейност 2 „Сравнителни изследвания и анализ за приложимост на добри чужди практики за управление на качеството в съдебната система и за граждански мониторинг и контрол върху представянето на съдилищата“: Дейност 2 Доклад

-          Дейност 3 „Разработване и адаптиране на модел на управление на качеството за приложение в българската съдебна система и на модел-механизъм за граждански мониторинг и контрол върху представянето на съдилищата и включване на неправителствения сектор в процесите на подобрение“: Дейност 3

-          Дейност 4 „Анализ на съдържанието и формата на отчетите за дейността на съдебните институции и практиките за комуникация с обществото“: Доклад Дейност 4

-          Дейност 5 „Модулни образци и отчетни форми на органи на съдебна власт“: Доклад Дейност 5

-          Дейност 6 „Обсъждане със заинтересованите страни“: Дейност 6 Презентация Дейности 1, 2, 3Дейност 6 Презентация Дейности 4, 5

-          Дейност 7 „Интегрирано пособие за цялостно управление на качеството в съдилищата с прилагане на инструмента за организационно съвършенство CAF JUSTICE BG 2018“: Integrirano posobie

-          Дейност 8 „Обучение“: Дейност 8 Презентация 1Дейност 8 Презентация 2Дейност 8 Презентация 3Дейност 8 Презентация 4Дейност 8 Презентация 5Дейност 8 Презентация 6