Публикувано на May, 04 2011

Кабинетът прие Програма с мерки за насърчаване на творческите, научните, спортните заложби на деца с изявени дарби

Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби предвижда тяхното насърчаване чрез еднократно финансово подпомагане в размер до три пъти от гарантирания минимален доход за страната. В програмата са включени и престижни национални и международни конкурси, олимпиади и състезания, провеждащи се през календарната 2011 година в България и чужбина. Предвидени са и: -едногодишни стипендии за [...]

Публикувано на May, 04 2011

Изменен е устройственият правилник на МТСП

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на правителството. С изменения в Устройствения правилник на Министерството на труда и социалната политика /МТСП/ се включва политиката за интеграция на хората с увреждания като част от областите на специална компетентност на министъра на труда и социалната политика, в съответствие с Плана за изпълнение на [...]

Публикувано на May, 04 2011

МС определи таксите на университетите за 2011/2012 г.

Годишните такси за обучение на студентите през учебната 2011/2012 година са съобразени с постъпилите предложения на академичните ръководства, като са спазени следните ограничения: -таксите за обучение да са до 1/2 от диференцираните нормативи за издръжка на обучението на един студент; – таксите за обучение на чуждестранни студенти – граждани на държави, които не са членки [...]

Публикувано на May, 01 2011

Концепция за подобряване на административното обслужване в контекста на принципа “едно гише”

Концепцията за подобряване на административното обслужване в контекста на принципа “едно гише”, заедно с Базисния модел на обслужване на “едно гише”, е приета с Решение No 878 на Министерски съвет от 2002 г. Общата цел на концепцията е облекчаване и подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса чрез прилагане на организационния принцип “едно гише”. [...]