МС прие промени в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

НОВИНИ | May, 11 2011 | No Comment

Правителството одобри изменения в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). Целта на промените е да се приведе подзаконовата правна уредба в съответствие с произтичащите изменения от два закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ – от 2009 г. и 2010 г. Измененията се отнасят също до наредбите за оземляване на безимотни и малоимотни граждани и за реда за определяне на цени на земеделските земи, както и до Тарифата за таксите, събирани от органите по поземлена собственост.

Отразени са законовите ограничения за обезщетяване със земеделски земи от общинския поземлен фонд (само когато обектите, препятстващи възстановяването на правата на собствениците, представляват общинска собственост или в случай, че в землището няма свободни земи от държавния поземлен фонд). Уточнено е, че когато към 16 август 2010 г. (влизането на законовите промени в сила) в общинския съвет е постъпило предложение да определи земи за обезщетяване, предоставянето на общинските земи ще се извърши по действащите преди законовата промяна правила. Уредено е предоставяне на земи от общинския поземлен фонд за обезщетяване и за настаняване на собственици с признати по съдебен или административен ред права при действието на новата законова рамка, която допуска общините да се разпореждат със земите от остатъчния поземлен фонд, но при спазване на задължението да предоставят земеделски земи от общинския поземлен фонд за обезщетяване и за настаняване на собствениците.

Уредбата на ползването на земеделските земи е съобразена с новите законови положения за формирането на масивите и разпределението на ползването. Предлага се разрешение на неуредени случаи при определяне на средното годишно рентно плащане, възникнали в практиката.

Регламентира се възлагането и поемането на разходите във връзка с техническите дейности за обособяването на имоти в бивши стопански дворове на прекратените селскостопански организации. Изравнява се началната тръжна цена на свободните и негодни за земеделско ползване имоти в стопански дворове с цената за придобиване на прилежащите и застроени земи към сгради и съоръжения от имуществото на прекратените селскостопански организации. Предлаганата цена е в размер на увеличената с 20 на сто данъчна оценка на имота и е съобразена с цената по чл. 90 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.

Свързаните с оземляването разпоредби се отменят поради прекратяването на дейностите по оземляването, с изключение на контрола за изпълнението на изискванията към оземлените лица.