Приет е Националният доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2009 г.

НОВИНИ | May, 11 2011 | No Comment

Министерският съвет прие Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2009 г.

Целта на доклада е да информира представителите на изпълнителната и законодателната власт и обществеността за състоянието и рисковете за околната среда и природните ресурси, ефективността и целесъобразността на провежданата природозащитна политика.

Документът е разработен от междуведомствена експертна група. Данните в него са за развитието на икономическите сектори енергетика, промишленост, транспорт и селско стопанство за периода 2000-2009 г. и свързаните с това емисии на вредни вещества във въздуха, водите, замърсяването на почвите, генерираните отпадъци, потреблението на енергия и природни ресурси, нарушени терени, шумови и йонизиращи въздействия.

Описано е качественото състояние на компонентите на околната среда и са изведени тенденции, като са използвани основни индикатори, прилагани в публикациите на Европейската агенция по околна среда. С оглед отчитане на влиянието на замърсяването върху околната среда, отделно са групирани разделите, свързани със здравни аспекти на замърсяването. Разгледани са основните направления на екологичната политика и държавното регулиране на ползването и опазването на околната среда. Включена е информация за изпълнение на целите, поставени в редица национални и международни документи, в т. ч. европейски директиви и национални програми. Представена е информация за нерешени проблеми и неизпълнени ангажименти по отношение на изискванията на националното и европейско законодателство в областта на околната среда.