Публикувано на May, 11 2011

Правителството предлага промени в Закона за рибарството и аквакултурите

Министерският съвет предлага промени в Закона за рибарството и аквакултурите, чиято цел е по-ясна регулация на обществените отношения в областта на рибарството, избягване на нелоялната конкуренция на пазара на риба и рибни продукти и подобряване на условията за контрол върху стопанската дейност. С промените се забранява извършването на стопански риболов във вътрешните водоеми на страната. [...]

Публикувано на May, 11 2011

МС прие промени в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Правителството одобри изменения в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). Целта на промените е да се приведе подзаконовата правна уредба в съответствие с произтичащите изменения от два закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ – от 2009 г. и 2010 г. Измененията се отнасят също до наредбите за [...]

Публикувано на May, 11 2011

Приет е Националният доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2009 г.

Министерският съвет прие Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2009 г. Целта на доклада е да информира представителите на изпълнителната и законодателната власт и обществеността за състоянието и рисковете за околната среда и природните ресурси, ефективността и целесъобразността на провежданата природозащитна политика. Документът е разработен от междуведомствена експертна група. Данните в [...]

Публикувано на May, 04 2011

Един служител по-малко в БОРКОР

С изменение на Устройствения правилник на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет се предвижда промяна, съгласно която числеността на дирекция „Анализи и развойна дейност” се намалява от 48 на 47 щатни бройки. Тази промяна е във връзка с прието вече изменение в устройствения правилник, съгласно което директорът на [...]