Оптимизира се администрацията на Изпълнителната агенция по горите

НОВИНИ | June, 16 2011 | No Comment

В системата на горската администрация ще работя 283 служители по-малко след днешната промяна в устройствените правилници на Изпълнителната агенция по горите и на Министерството на земеделието и храните. Правителството одобри оптимизацията, която е резултат от приетите съществени промени в Закона за горите.

С извършеното преструктуриране на сектора се обособиха, от една страна, държавна горска администрация с контролни и обществени функции в лицето на ИАГ, а от друга – държавни горски предприятия, които да осъществяват стопанската дейност в отрасъла. По този начин отпадна възможността ИАГ и нейните структури да участват пряко и косвено в управлението на държавните предприятия в горския отрасъл като функциите, които ще осъществяват върху всички собственици на горски територии, са само контролни. Преразпределянето на функциите между агенцията и Министерство на земеделието и храните наложи необходимостта от приемането на изцяло нов Устройствен правилник на Изпълнителна агенция по горите и промени в правилника на МЗХ.

Общата администрация на ИАГ е структурирана в две дирекции – „Финансово-стопански дейности” и „Административно, правно и информационно обслужване”, а специализираната – в четири: „Инвентаризация и промени в горските територии”, „Гори и лесовъдски дейности”, „Опазване на горите и лов” и „Проекти и международни дейности”, както и звено „Вътрешен одит”.

 

 

 

С приемането на предлаганите актове числеността на персонала в ИАГ ще се редуцира от 179 на 155, а в регионалните дирекции по горите – от 1800 на 1565. Служителите в специализираните териториални звена ще намалеят от 319 на 280 (предвижда се закриване на „Тополово стопанство – Пазарджик”).

С влизането в сила на Закона за горите, се създадоха шест държавни горски предприятия, чиито основни функции са свързани с изпълнение на горскостопанските планове за горските територии – държавна собственост и изпълнението на ловностопанските планове в държавните горски и държавните ловни стопанства.

Новите правомощия на министъра на земеделието и храните като орган на управление на тези предприятия, както и правомощията по осъществяване на държавната политика в областта на горското стопанство, налагат изменение в Устройствения правилник на МЗХ. Предвижда се тези правомощия да бъдат разпределени между дирекция „Управление на собствеността и държавно участие” и дирекция „Стратегическо планиране” в МЗХ. Това ще наложи и увеличение на числеността им с 15 щата.

Общото намаление на служителите в публичния сектор след промените в горския сектор е с 283 щата.