Стандарти за провеждане на обществени консултации

Стандартите подпомагат звената в държавната администрация по разработване и изпълнение на новите политики, работните групи, комисиите по изготвянето на проекти на нормативни актове и другите страни, участващи в тези процеси, при подготовката и провеждането на ефективни консултации със заинтересованите участници в процеса на оценка на въздействието. Настоящото ръководство има същата цел като ръководството за консултиране, прието от Европейската комисия през 2002 г.:

Провецдането на обществени консултации се разглежда като неизменна част от процеса на оценка на въздекствиоето на законодателство и политики. Стандартите препоръчват процесът на обществено консултиране да започне най-малко 30 дни преди разглеждането на акта или докумнета от компетентния за приемането му орган. В момента според разпоредбите на Закона за нормативните актове този срок е 14 дни. Европейската комисия препоръчва този срок да бъде 6 седмици, а чрез комюникето си от 8 октомври 2010 г. изразява готовност да утвърди срок от 12 седмица за обществени консултиране на своите актове.

Стандартите са одобрени от Съвета за административната реформа през октомври 2010 г.

Стандарти за провеждане на обществени консултации