Приватизацията на Българската фондова борса и Централния депозитар вече ще е възможна

НОВИНИ | May, 11 2011 | No Comment

Правителството предлага промени в Закона за публично предлагане на ценни книжа, с които се създава нормативна възможност за продажбата на стратегически инвеститор на акционерните участия на държавата в „Българска фондова борса – София” АД и „Централен депозитар” АД. Това се прави в изпълнение на приетата от Министерския съвет концепция за интеграцията на БФБ и ЦД в европейските и световните финансови пазари.

Интеграцията на БФБ и ЦД в световните регулирани пазари има за цел развитие на българския капиталов пазар и гарантиране на неговото бъдеще сред европейските пазари, а също и изграждане на по-ликвиден и по-надежден борсов пазар, с ефективна инфраструктура и практики, напълно хармонизирани с най-добрите международни стандарти. Интеграцията в световните регулирани пазари трябва да утвърди българския капиталов пазар като инфраструктурен център за капиталовите пазари в региона.

Проектът на закон беше публикуван на интернет страницата на Министерството на финансите. Тук може да се запознаете с предлаганите промени.