Правителството предлага промени в Закона за рибарството и аквакултурите

НОВИНИ | May, 11 2011 | No Comment

Министерският съвет предлага промени в Закона за рибарството и аквакултурите, чиято цел е по-ясна регулация на обществените отношения в областта на рибарството, избягване на нелоялната конкуренция на пазара на риба и рибни продукти и подобряване на условията за контрол върху стопанската дейност.

С промените се забранява извършването на стопански риболов във вътрешните водоеми на страната. По този начин ще се постигне разграничаване на риболова на естествен ресурс в р. Дунав и в Черно море и на произведената в изкуствени условия продукция.

Въвежда се възможност за издаване на специално разрешително за усвояване на ресурс от квотиран вид риба. Промяната е обусловена от необходимостта да се идентифицират риболовните кораби, придобили право за усвояване на квотирани видове.

Разширяват се хипотезите, при които е възможно прекратяване на разрешителното за стопански риболов и отписването на кораба от регистъра на риболовните кораби на страната, като по този начин се създава предпоставка за по ефективно прилагане на европейското законодателство.

Завишават се изискванията при издаване на разрешително за улов на риба и други водни организми с научноизследователска цел. Предвижда се обща наредба на министрите на земеделието и храните и на околната среда и водите да уреди условията и реда за използване на дънни тралиращи и драгиращи средства за стопански риболов.