Концепция за подобряване на административното обслужване в контекста на принципа “едно гише”

Концепцията за подобряване на административното обслужване в контекста на принципа “едно гише”, заедно с Базисния модел на обслужване на “едно гише”, е приета с Решение No 878 на Министерски съвет от 2002 г. Общата цел на концепцията е облекчаване и подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса чрез прилагане на организационния принцип “едно гише”. Концепцията разглежда основните понятия в процеса на предоставяне на административни услуги и прави преглед на състоянието на административното обслужване към онзи момент. Тя поставя визията за постигане на добро административно обслужване и формулира стратегическите принципи за подобряване на административното обслужване.

До този момент концепцията е единственият стратегически документ в областта на административното обслужване и все още записаните в нея принципи са актуални, а в много администрации и непостигнати.

Концепция за подобряване на административното обслужване в контекста на принципа “едно гише”

Заедно с концепцията е приет и Базисният модел на обслужване на “едно гише”. Негоавата цел е да подпомага и да насърчава ръководителите и служителите в държавната администрация, партньорите и клиентите да реализират визията за подобряване на административното обслужване. Той не е универсален и е невъзможно да бъде приложен във всички администрации, но неговите предписания освен за администрацията са полезни и за организации, които предоставят публични услуги.

Базисен модел на обслужване на “едно гише”

В помощ на ръководителите и служителите в държавната администрация за подобряване на административното обслужване в съответствие с Концепцията за подобряване на административното обслужване и базисният модел през 2004 г. с подкрепата на британското Министерство за международното развитие (DFID) е разработено Ръководство за подобряване на административното обслужване в контекста на принципа “едно гише”. Ръководството има за цел да представи цялостен подход за подобряване на административното обслужване на принципа “едно гише” въз основа на международния опит в тази област. Ръководството представя необходимостта от подобряване на административното обслужване, потенциалните ползи за клиентите, администрацията и служителите, както и други документи, които могат да бъдат използвани в процеса на подобряване на административното обслужване.

Ръководство за подобряване на административното обслужване в контекста на принципа “едно гише”