Създават се комисии към областните управители, които да разглеждат предложения и сигнали на гражданите

НОВИНИ | April, 20 2011 | No Comment

 

Правителството прие промяна в Устройствения правилник на областните администрации. С нея се създава механизъм за ефективно изпълнение на правомощията на областните управители при и по повод получаваните предложения и сигнали на граждани и организации, отнасящи се до дейността на административни структури и организациите, предоставящи обществени услуги на територията на областта. За целта областният управител сформира нарочна комисия, която приема и анализира сигналите и предложенията и ги изпраща на съответния компетентен орган. Една от основните задачи на комисията е да се информира за предприетите действия и за решението по съответното предложение или сигнал. Дейността на комисията се осъществява в съответствие с разпоредбите на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс. Комисията се ръководи от заместник-областен управител, като в състава й се включват експерти от областната администрация. За дейността си комисията изготвя ежегодно доклад, който представя на областния управител. Промяната има за цел да създаде условия за подобряване на качеството и ефективността в работата на администрацията и е ориентирана към защита на интересите на гражданите и бизнеса.