Определени са 20 регистри за основа на реалното електронно управление

НОВИНИ | April, 19 2011 | No Comment

Съветът за административна реформа (САР) одобри списък с регистри на административни услуги, които ще бъдат включени в проект „Развитие на административното обслужване по електронен път” на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.
Най-използваните услуги на ключови регистри ще бъдат разработени като вътрешно административни услуги. Администрациите ще могат електронно, по служебен път да удостоверяват факти и обстоятелства, които вече са регистрирани от друг административен орган, вместо гражданите и бизнеса да се редят ненужно по опашки.
Проектът се управлява и реализира от МТИТС, а с решението на САР се осигурява партньорство с ведомствата, „собственици на регистрите”, които съхраняват данните. Сред регистрите – обект на проекта са Имотния и Търговски регистър, Булстат  и Кадастър; свидетелство за съдимост; национална база данни „Население”; Български документи за самоличност; електронен болничен лист; централизирани регистри на държавната и общинска собственост, местни данъци и такси, Електронен нотариален акт и др.
Веднъж разработени, технологичните решения ще могат да бъдат ползвани от всички администрации.
Очакват се икономии от над 80 милиона лева годишно при автоматизиране на 20 от регистрите, които са свързани с 10 и повече услуги и се ползват повече от 500 000 пъти годишно. Прогнозите са направени при заложено спестяване на 5 минути от времето на държавния служител и 2 часа от това на клиентите на държавната администрация. Ако бъде отчетена икономията от еднократната разработка на услугите, сумата ще нарасне няколко пъти.

 

.