Вече е публикувана правната рамка на статута на държавния служител

НОВИНИ | April, 13 2011 | No Comment

 В секцията “Полезно” на уеб страницата на ПОДС вече може да намерите правната рамка, свързана със статута на държавния служител. Публикувани са Кодексът за поведение на служителите в държавната администрация; Законът за администрацията; Законът за държавния служител, както и наредбите за служебното положение на държавните служители; за провеждане на конкурсите за държавни служители; за длъжностните характеристики на държавните служители.

Публикувани са също Единният класификатор на длъжностите в администрацията, наредбата за неговото прилаганеите и Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация.

.