Покана за провеждане на общо събрание

НОВИНИ | May, 23 2024 | No Comment

Управителният съвет на Сдружение „Професионално обединение на държавните служители“, ЕИК 131346603 в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел свиква общо събрание на членовете на сдружението на 25.06.2024 г., от 17:00 часа, в гр. София, на адрес: ул. „Сердика“ № 6-8 , 2 ет, при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на сдружението, както и за дейността на управителния съвет през 2023 г.;
  2. Доклад за финансовото състояние на сдружението през 2023 г. и приемане на годишен финансов отчет за 2023 г.;
  3. Приемане на бюджет за 2024 г.;
  4. Освобождаване на членовете на Управителния съвет
  5. Избор на нов Управителен съвет;
  6. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 24, ал. 6 от Устава на Сдружението общото събрание ще се проведе същия ден в 18:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Поканата се публикува на страницата на ПОДС съгласно, чл. 24, ал. 4 от Устава на сдружението.