Покана за провеждане на общо събрание

НОВИНИ | May, 17 2023 | No Comment

Управителният съвет на Сдружение „Професионално обединение на държавните служители“, ЕИК 131346603 в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел свиква общо събрание на членовете на сдружението на 22.06.2023 г., от 17:00 часа, в гр. София, на адрес: ул. „Аксаков“ № 1, 3 ет, при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на сдружението, както и за дейността на управителния съвет през 2022 г.;
  2. Доклад за финансовото състояние на сдружението през 2022 г. и приемане на годишен финансов отчет за 2022 г.;
  3. Приемане на план-програма и бюджет за 2023 г.;
  4. Избор на нов Управителен съвет;
  5. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 24, ал. 6 от Устава на Сдружението общото събрание ще се проведе същия ден в 18:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.