Покана за провеждане на общо събрание

НОВИНИ | November, 04 2022 | No Comment

Управителният съвет на Сдружение „Професионално обединение на държавните служители“, ЕИК 131346603 в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 23, ал. 2 изр. второ от Устава на ПОДС свиква извънредно общо събрание на членовете на сдружението на 09.12.2022 г., от 17:00 часа, в гр. София, на адрес: ул. „Аксаков“ № 1, ет. 3 при следния дневен ред:

  1. Приемане на промени в Устава на Сдружение „Професионално обединение на държавните служители“.
  2. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 24, ал. 6 от Устава на Сдружението общото събрание ще се проведе същия ден в 18:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.