Обобщен доклад от мониторинга на конкурсите за държавни служители: няма по лесно нещо от това да се назначи предварително избрания кандидат

НОВИНИ | November, 13 2020 | No Comment

https://komentator.bg/

 

От 2012 г. Сдружение „Журналисти за прозрачно управление“, чрез своята електронна медия Komentator.bg, работи по подобряване на подбора на служители в държавната администрация. Причините за интереса към темата са свързани с огромния обществен ресурс, разходван за възнаграждения. Ежегодно над 6 000 000 000 лева се харчат за възнаграждения на държавни служители. Липсата на реална състезателна процедура за подбор на най-качествените кандидати за постъпване на държавна служба демотивира младите хора и е един от факторите за емиграцията им. Качеството на подбора оказва пряко влияние върху ефективността и ефикасността на управлението.

При първоначалното си приемане през 1999 г., Законът за държавния служител предвижда държавните служители да се назначават с конкурс по преценка на органа по назначаването. Задължителното провеждане на конкурсна процедура бе въведено едва през 2003 г. Въпреки това в законодателството останаха „вратички“ за заобикаляне, които до голяма степен бяха затворени с промените в законодателството от 2016 г., насочени към ограничаване на възможностите за назначаване без конкурс. Тези изменения играят положителна роля. Поради ограниченията за назначаване без конкурс сега нарушенията са насочени към манипулиране на конкурсите. За общините още от 2004 г. с подзаконов акт е отворена широка врата за непровеждане на конкурси, т. к. експертните длъжности с аналитични и/или контролни функции в общинските администрации могат да се заемат и по трудово правоотношение, по което конкурсът не е задължителен.

В периода май – октомври 2020 г. Сдружението реализира инициатива за мониторинг на конкурсните процедури. В рамките на мониторинга идентифицирахме основните проблеми при провеждане на конкурси, обобщихме ги и с настоящия доклад ги представяме на вниманието на Народното събрание, Министерския съвет, Съвета за административната реформа, работодателските организации и медиите.

Целта на тази инициатива е:

  • създаване на висока степен на обществена нетърпимост към нагласените и манипулирани конкурси, защото без професионално подготвена администрация не може да има просперираща държава;
  • изграждане в обществото на разбиране, че манипулирането на конкурсите е неморално и дори престъпно;
  • разбиране от страна на политиците, че обграждането с некомпетентни хора в крайна сметка вреди на тях и води до преждевременното им освобождаване;

По данни от Доклада за състоянието на администрацията през 2019 г. с конкурс са заети едва 24,45% от свободните длъжности в администрацията, което означава, че останалите начини за назначаване също следва да бъдат обект на обществен интерес.

 

Как се проведе мониторингът?

Мониторингът се проведе чрез проследяване на обявените конкурси в Административния регистър и на страниците на администрациите, както и чрез събиране на информация по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

Мониторингът протече на 2 етапа:

  • Първи етап: мониторинг на конкурсите в централната администрация
  • Втори етап: мониторинг на конкурсите в общинската администрация

Как става ли? Представете си, че сте кмет, областен управител, изпълнителен директор, министър. Какво правите?

Първо, ако служителят трябва да бъде назначен в общинска администрация е съвсем лесно. Общините не са длъжни да провеждат конкурс за 85 % от служителите си. Стига да не е на ръководна длъжност го викате, носи си дипломата и го назначавате.

Второ, ако все пак трябва да проведете конкурс викате избрания кандидат и го разпитвате хубаво: какво образование и от кое професионално направление и специалност има, какви чужди езици на какво ниво владее и какви сертификати има, какви сертификати има в областта на информационните технологии. После записвате всичко това в обявлението като “Специфични изисквания за длъжността или допълнителни квалификации”. Е, тези специфични изисквания няма да произтичат от нормативен акт, както е редно. А допълнителни изисквания съвсем, съвсем нямате право да посочвате. Но вие не се притеснявате. Знаете, че няма орган, който да контролира провеждането на конкурсите. Знаете, че никой не може да обжалва обявлението. И така с този ход сте елиминирали 80% от потенциалните кандидати, особено ако сте посочили предпочитана специалност. Затова не е учудващо, че има много конкурси с един, двама – трима кандидати.

Трето, още на етап допускане комисията може да вземе решение, че професионалният опит на даден кандидат не е точно професионалният опит за същата длъжност. Тълкуванието дали е точно опит за тази длъжност е субективно и го прави само комисията. Така кандидатите намаляват още.

Четвърто, провеждате тест, защото в масовия случай това е начинът за провеждане на конкурса. Знаете, че няма стандарти за тестовете, освен да са затворени въпроси. Слагате няколко въпроса, които са объркващи и какъвто и отговор да бъде даден го отбелязвате като неточен.  Знаете и че кандидатът няма право да види теста си и няма как да разбере къде е сбъркал, така че спокойно можете да отбележите като неточен още някой и друг отговор.

Пето, ако са останали кандидати, които са събрали необходимият брой точки, следва интервю. О, да. Щях да забравя. Задължително им се задават едни и същи, предварително формулирани въпроси. Знаете, че имате право на мнение и членовете на комисията могат да дадат на когото искат каквато си искат оценка. Интервюто е напълно субективно нещо, но странно защо в българската администрация след четирите начина на провеждане следва и интервю, което е с оценки, но не е начин на провеждане. За по-сигурно правите следното: комисията има право да определи тежестта на оценките от интервюто и вие вземате решение, че тежестта на оценката от интервюто в сбора между интервюто и теста е 3 към едно в полза на интервюто.

Шесто, класираме на първо място ношият кандидат. Кандидатите, които не са на първо и второ място, имат право да подадат възражение, ама разбира се. Те подават възражението до вас, като орган по назначаване и вие отхвърляте възражението. Това е ваше право, а и знаете, че решението ви не подлежи на контрол.

https://komentator.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%B0-%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4/