Ceteris paribus

ПУБЛИКАЦИИ | January, 31 2019 | 1 Comment

Ceteris paribus

автор: д-р Младен Младенов

При равни други условия българската администрация би могла да бъде:

Три пъти по-високо и по-достойно заплатена, при три пъти по-малка нейна численост.

Три пъти по-плоска като йерархична структура на управление, при три пъти по-малко ръководни нива в съответните организации.

Три пъти по-бърза, при три пъти по-малко съгласуващи, одобряващи, ръководещи, лидиращи, методологиращи, агентиращи, програмиращи, сертифициращи, одитиращи, инспектиращи, контролиращи и други подобни служители.

Три пъти по-сигурна, при три пъти повече електронни регистри и бази данни.

Три пъти по-законосъблюдаваща, при три пъти по-малко вътрешни правила, наръчници, правилници, процедури, указания, тълкувания, насоки, инструкции и заповеди.

Три пъти по-удовлетворяваща и осмисляща работещите в нея, при три пъти повече делегиране на права, отговорности и възможности.

Три пъти по-полезна за гражданите и обществото, при три пъти намаляване на планове, стратегии, концепции, проекти, визии, мисии и отчети.

Разбира се, това може да се случи при две условия. Първото – налице е допускане, че всички други останали условия (вън от горепосочените), остават непроменени, както до момента на възприемането на горните ситуации. Второто – налице е политическа, управленска и административна воля за подобна еволюционна промяна.

Необходимостта от такава промяна е безсъмнена и желана от всеки. Но тя изисква смяна на условията. Горните функционалности са лесни и почти безпроблемни за постигане, още повече че не изискват финансови средства, а само разумен, категоричен, систематичен и последователен подход.

©д-р Младен Младенов, 29 януари 2019  1. Милена Стоянова

    Освен воля за промяна е необходимо и още едно условие, не по-малко важно от първото – наличието на компетентни служители без значение на какво йерархично ниво се намират – като се започне от ръководителите, та чак до експертите, от министерствата – та чак до община Трекляно (най-малката община в България с население от 800-850 души). И като казвам компетентни служители, имам предвид дефиницията на термина компетентност, съгласно ISO 9000:2015 – “способност за прилагане на знания и умения за постигане на предвидени РЕЗУЛТАТИ”.
    Според мен генезисът на проблемите в държавната администрациая се коренят именно в масовата некомпетентност на служителите – от министрите и надолу.