Приключиха три от дейностите по проект „Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол”

Приключиха три от дейностите по проект „Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол”, както следва:

Дейност 3 Разработване и адаптиране на модел на управление на качеството за приложение в българската съдебна система и на модел-механизъм за граждански мониторинг и контрол върху представянето на съдилищата и включване на неправителствения сектор в процесите на подобрение, с резултат: разработен модел за управление на качеството в българската съдебна система с вграден модел- механизъм за граждански мониторинг и включване на заинтересованите страни в процесите на подобрение.

Дейност 4 Анализ на съдържанието и формата на отчетите за дейността на съдебните институции и практиките за комуникация с обществото, с резултати: изготвен сравнителен преглед на формата и съдържанието на отчетите на органите на съдебната власт с включени нормативни изисквания и изисквания, в изпълнение на стратегически документи; проучени добри български практики на органи на съдебна власт и изготвен преглед на европейска добра практика за отчетност на органите на съдебна власт.

Дейност 5 Разработване на модулни образци и отчетни форми с подходящи канали за комуникация с различните заинтересовани страни, с резултати: изготвени образци на годишен отчет в различните органи на съдебната власт и нивата в тях, както и примерни индикатори за проследяемост с натрупване на информацията от годишните отчети за дейността на органите на съдебна власт.

Публикуваме докладите с резултатите от извършените анализи.

Доклад Дейност 3

Доклад Дейност 4

Доклад Дейност 5