Обръщение

 

Уважаеми колеги,


през последните две години бяха направени доста промени в нормативната уредба на държавната служба. Тенденцията е тези изменения да продължат, поради нарастващия натиск за намаляване на публичните разходи. Набелязаните нормативни реформи ще засегнат всички области на държавната служба и ще доведат до съществени промени в статута на държавните служители. Това не може да не вълнува всички нас – работещите в тази сфера, избрали да упражняват достойно и честно тази професия.

След близо 11 години реална държавна служба в България, в период на криза, когато публичните разходи трябва да се оптимизират и свиват, не може да се отрече, че е време за преглед и осмисляне на натрупания опит. Трябва да се отчете постигнатото и да се признаят допуснатите грешки. Да се потърси посоката за развитие, модернизиране, реформиране на системата на държавната служба. За това се говори обстойно в институции, съвети, медии, консултантски среди, изследващи общественото мнение, както и сред хората. Техните критики, предложения, недоволство, очаквания и коментари за качествата, недостатъците, правата и задълженията на служителите в администрацията се чуват, дискутират, одобряват и в резултат на това формират общественото мнение.

Това, което не се чува обаче е мнението на държавните служители. Малко се говори за техните проблеми, очаквания, стремежи, опасения, чувство за професионална удовлетвореност и неудовлетвореност от социалния им статус.

Когато става въпрос за преоценка и преформулиране на принципи, статут, ред и условия за изпълнение на държавната служба, дебат трябва да има и в средите на обекта и субекта на тази служба – служителите на държавата.

През вече почти далечната 2004 година над 100 ентусиасти учредиха Професионалното обединение на държавните служители /ПОДС/ точно с цел да обединят усилия за постигане на по-висок социален и професионален статус на тази категория служители. В следващите няколко години, макар не много шумно и публично, чрез различни проекти и участие в работни групи Обединението съдействаше за усъвършенстване на законовите разпоредби, правилата и процедурите на държавната служба. Последните години по различни причини този процес бе затруднен.

Сега сме на прага на радикални промени в законодателството, регулиращо статута на държавните служители. Това, което безпокои всички нас е, че няма обща стратегия в тази област, която да обедини и да потърси баланс между интересите на държавните служители и обществения интерес от все по-ниски бюджетни разходи за издръжка на администрацията. Процесът на дълбоки реформи и промени предстои и ние, които сме на държавна служба по вътрешно убеждение и призвание искаме активно и съзнателно да участваме в него. Ако тази идея ви е близка, ПОДС е мястото, където можем да обединим усилия, идеи и предложения за добре обмислени и рационални промени в нормативната уредба, които да не са единствено за сметка на правата ни при нарастваща отговорност на задълженията ни.

Ако сме повече и гласът ни е по-силен, то може да бъде чут.

 

Управителен съвет на ПОДС

www.pods-bg.org

office@pods-bg.org