Покана за свикване на общо събрание на сдружение с нестопанска цел (28.03.2011)

НОВИНИ | March, 28 2011 | No Comment

Управителният съвет на Професионалното обединение на държавните служители, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 28 март 2011 г. в 17.00 ч. в гр. София , ул. Дякон Игнатий № 2, Френски Институт, при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на ПОДС
  2. Отчет за финансовото състояние и приемане на бюджет за 2011година
  3. Промяна в състава на Управителния съвет
  4. Приемане на насоки за развитие на ПОДС
  5. Обсъждане на предложение за провеждане на дискусионен форум по проблемите и предизвикателствата пред административната реформа и избор на работни групи за подготовката му
  6. Разни

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.