ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

Професионалното обединение на държавните служители /ПОДС/ се запозна с предложената за обществено обсъждане Стратегия за развитие на администрацията 2014 – 2020 г. ПОДС изразява съгласие, че последните години наистина се наблюдават тенденции за влошаване на качеството на изпълнението на държавната служба,   снижаване професионалното ниво на служителите в администрацията и непрекъснато ерозиране на статута на държавния служител. Това обуславя и  назрялата необходимост от цялостна стратегия за развитие на държавната администрация. Стратегията има впечатляващ обхват, систематичност на констатираните проблеми, относително добре формулирани цели и очаквани резултати.

ПОДС нееднократно със становища и декларации е обръщал внимание на отрицателните тенденции и процеси, протичащи в държавната администрация и е предлагал нормативни решения на назрелите проблеми. В края на 2013 г. ПОДС изпрати до Съвета за административна реформа предложения за спешни законови мерки, които да решат частично най-неотложните от тях, определени чрез анкетирането на държавните служители. Все още няма информация  дали тези предложения са стигнали адресата си.  В предложената Стратегия ПОДС вижда формулиране на някои от тях и търсене на пътища за тяхното разрешаване. Но далеч не на всички. Не виждаме предложения за ефективен модел на уеднаквяване финансирането на администрациите, който да дава възможности за приложение на Наредбата за заплатите на служителите в администрацията във всички административни структури. Сегашният модел обрича голяма част от служителите в администрациите на замразени заплати, текучество и снижаване на мотивацията и професионалното ниво на експертите им. Не става ясно от формулираните цели за подобряване на подбора по какъв начин ще се ограничи намесата на политическото ръководство в администрацията  в конкурсните процедури. И в тази Стратегия не виждаме да се преследва цел „Политически независима администрация“, липсата на която е една от основните причини за състоянието на държавната служба в момента.

Общият предимно негативен тон на констатациите за състоянието на администрацията не звучи окуражаващо за настоящите държавни служители, голяма част от  които работят отговорно и професионално независимо от всичко. Никак не е сигурно, че дори след осъществяване изцяло на предложената стратегия,  администрацията ще стане атрактивно работно място за най-подготвените млади специалисти с висше образование.

Настоящите държавни служители би следвало да се припознаят като активни участници в изпълнението на тази стратегия, да споделят и ангажират и с констатациите, и с целите  и с мерките й, особено когато те не са безспорни. Малко са доказателствата в тази посока. Например когато се декларират намерения,   за оптимизиране или консолидиране в други администрации на цели структурни звена, следва да има предложения, намерения и варианти и за работещите в момента в тях. Което изцяло липсва в Стратегията.

ПОДС настоява при приемането на Стратегията за развитие на администрацията и при разработване на плановете за нейното изпълнение да се имат предвид и включат всички заинтересовани страни, за да се осигури постигането на действителни резултати,  които да са приемливи и за обществото и за държавните служители -настоящи и бъдещи.

Управителен съвет