Декларация на ПОДС по повод изказването на министър-председателя

ДЕКЛАРАЦИЯ

НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

 

Уважаеми колеги държавни служители,

По повод изявлението на г-н Пламен Орешарски – министър-председател на Република България, Професионалното обединение на държавните служители изразява своята категорична позиция, че с това си изявление, г-н Орешарски застраши правата на държавните служители, регламентирани в Закона за държавния служител и постави под заплаха гарантирани от Конституцията на Република България, Европейската харта за правата на човека, Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи (позната като ЕКПЧ), Всеобщата декларация на ООН и редица други международно-правни актове и актове на Европейския съюз, по които България е страна (или спазва като държава член на Европейския съюз) и чрез които се гарантират човешки права и свободи за свободно изразяване на гражданска позиция в контекста на свобода на мирни събрания, на свободно сдружаване и на свобода на изразяването на мнения.

Държавните служители имат задължение да спазват принципите, заложени в чл. 18 от Закона за държавния служител, а именно, че изпълнението на държавната служба се основава на принципите на законност, лоялност, отговорност, стабилитет, политическа неутралност и йерархична подчиненост. Бихме искали към всеки един от заложените принципи  органите на държавна власт да имат еднакво отношение и поведение, което да гарантира спазването им. Принципите са приложими на работното място и в работно време, при изпълнение на държавната служба. Извън работното време и работното място, държавният служител е равноправен гражданин на Република България и за него е в сила разпоредбата на чл.6 от Конституцията на Република България в двете й алинеи, а именно: Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние. В този случай действа в пълен обем и сила Конституцията на Република България, която в разпоредбата на чл.39, ал.1 е категорична, че всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово – писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин. Нещо повече, разпоредбата на чл.43, ал.1 от основния закон на Република България постановява, че гражданите имат право да се събират мирно и без оръжие на събрания и манифестации.

Ограничения на правата на държавните служители, заплахи и уволнения, скрити зад администрат ивни реформи имаше и при други правителства, но за първи път министър – председател прави подобно изявление. Използваме възможността да припомним, че председателят на Управителния съвет на ПОДС беше уволнен от бившия министър на финансите Симеон Дянков в резултат на „оптимизация“.

Професионалното обединение на държавните служители призовава своите членове стриктно да спазват принципите на държавната служба и да работят законосъобразно, професионално и политически неутрално в защита на обществения интерес. Извън служебните си задължения ние ще отстояваме правото на всеки държавен служител да изразява и защитава своето мнение, без това да представлява заплаха за неговия статут и служебно положение. Правната защита е предвидена в чл.38 от Конституцията на Република България, в смисъл, че никой не може да бъде преследван или ограничаван в правата си поради своите убеждения, нито да бъде задължаван или принуждаван да дава сведения за свои или чужди убеждения. В случай на уволнения поради участие на служителите в митинги и протести за една или друга политическа подкрепа или неодобрение, можете да се свържете с нас на обявените контакти в сайта на ПОДС.

 

Управителен съвет

 Декларация на ПОДС  1. захари сръндев

    Тази декларация, за съжаление, звучи като добро благопожелание….

  2. Снежана

    Може и да е наивно, но се надяваме да бъдем чути. Благодаря, че имаме твоя коментар.