Общо събрание на ПОДС на 19.03.2013 г.

НОВИНИ | January, 23 2013 | No Comment

Управителният съвет на Професионалното обединение на държавните служители, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 19.03. 2013 г. в 17.00 ч. в гр. София , ул. Дякон Игнатий № 2, Френски Институт, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на ПОДС

2. Отчет за финансовото състояние и приемане на бюджет за 2013година

3. Избор на Управителен съвет

4. Планиране на дейността на ПОДС за 2013 г.

5. Разни

 

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.