Правителството прие промени в няколко устройствени правилници

НОВИНИ | April, 14 2011 | No Comment

Правителството прие промени в устройствените правилници на МОСВ, МИЕТ и Изпълнителната агенция по околна среда. Във връзка с прехвърляне на функциите по управление на подземните богатства към министъра на икономиката, енергетиката и туризма, дейността по съгласуване на проектите за търсене и проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, премина в правомощията на икономическото ведомство. Това отмени тази функция на дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите” към Министерството на околната среда и водите и налага необходимостта 2 щатни бройки от дирекцията да се прехвърлят в МИЕТ. Други 2 щата от същата структура преминават в Изпълнителната агенция по околна среда, която е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на околната среда и водите.

Правителството одобри и промени в Устройствения правилник на Министерството на образованието, младежта и науката, с които се допълват функциите на дирекция „Висше образование”. Новите й задължения произтичат от Закона за развитието на академичния състав в Република България и са свързани с подпомагането на министъра при осъществяването на контрола върху откритите и неприключили процедури по придобиване на научна степен, както и за заемане на академични длъжности. Освен това дирекцията ще поддържа регистър на дипломите за образователна и научна степен „доктор” и научна степен „доктор на науките”, издадени от висшите училища и научните организации.Във връзка с обезпечаване изпълнението на новите дейности, числеността на дирекцията се увеличава с четири щата.С три бройки се увеличава числеността и на съветниците и експертите към политическия кабинет на министъра на образованието, младежта и науката. Увеличението е за сметка на намаляване общата численост на персонала в държавните обслужващи звена.

Променена е числеността в дирекциите на Агенцията по вписванията. Чрез вътрешно преструктуриране на щатовете във ведомството, се укрепват трите дирекции в общата администрация. Допълнителна бройка се отпуска и за звеното „Сигурност на информацията”, което поддържа специалния регистър по Закона за защита на класифицираната информация към регистъра БУЛСТАТ.

Институтът по публична администрация преминава от Министерството на образованието, младежта и науката към Министерския съвет. Тази промяна в устройствения правилник на ведомството има за цел да приведе разпоредбите на документа в съответствие с измененията в Закона за държавния служител от 2010 г. Закрива се длъжността „главен секретар” в ИПА, а щатът се трансформира в експертна бройка към специализираната дирекция.

.