Покана за провеждане на общо събрание

НОВИНИ | May, 26 2022 | 2 Comments

 

Управителният съвет на Сдружение “Професионално обединение на държавните служители”, регистрирано по фирмено дело 12376/2004 по описа на Софийски градски съд, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел свиква общо събрание на членовете на сдружението на 30.06.2022 г., от 17:00 часа, в гр. София, на адрес: ул. „Аксаков“ № 1, ет. 2, при следния дневен ред:

 1. Отчет за дейността на сдружението, както и за дейността на управителния съвет през 2021 г.;
 2. Доклад за финансовото състояние на сдружението през 2021 г. и приемане на годишен финансов отчет за 2021 г.;
 3. Приемане на план-програма и бюджет за 2022 г.;
 4. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 24, ал. 6 от Устава на Сдружението общото събрание ще се проведе същия ден в 18:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

  1. Светла

  Ще се застъпи ли някой за размера на платения отпуск на служителите по ЗДСл. 20 дена е обидно малко. А израстването МИСИЯ НЕ ВЪЗМОЖНА. Служител работещ като пчеличка и цял живот МЛАДШИ ЕКСПЕРТ. Щото шефовете са далеч и имат в службата “там горе” текучество, който дойде ПРИ ТЯХ – все израства а в провинцията кучета ги яли. А и оценяването определя повишението та примката се затяга около врата на тези дето са в периферията. Няма правда.

 2. Иван

  Дали вече не е време да се коментира размера на командировъчните – 10 и 20 лв. вече не стигат до никъде. Масовата практика и за 70 лв. нощувка започва да издиша, тъй като много хотели вече завишиха цената, а и не малко от тях извадиха закуската към нощувката и искат допълнително доплащане.
  За 60 % реална инфлация, няма никакво увеличение на доходите. Нещо и по този въпрос, да се обсъди.