Покана за провеждане на общо събрание

НОВИНИ | May, 18 2021 | No Comment

Управителният съвет на Сдружение “Професионално обединение на държавните служители”, регистрирано по фирмено дело 12376/2004 по описа на Софийски градски съд, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел свиква общо събрание на членовете на сдружението на 23.06.2021 г. (сряда), от 17:00 часа, в гр. София, на адрес: ул. „Цар Иван Асен II“ № 1, партер, при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на сдружението, както и за дейността на управителния съвет през 2020 г.;
  2. Доклад за финансовото състояние на сдружението през 2020 г. и приемане на годишен финансов отчет за 2020 г.;
  3. Приемане на план-програма и бюджет за 2021 г.;
  4. Избор на нов член на Управителен съвет на сдружението;
  5. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 24, ал. 6 от Устава на Сдружението общото събрание ще се проведе същия ден в 18:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.“