Покана за провеждане на общо събрание

НОВИНИ | July, 24 2020 | No Comment

Управителният съвет на Сдружение „Професионално обединение на държавните служители“, регистрирано по фирмено дело 12376/2004 по описа на Софийски градски съд, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел свиква общо събрание на членовете на сдружението на 29.08.2020 г., от 11.00 часа, в гр. Банкя, ул. „Шейново“ № 11 при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на сдружението, както и за дейността на управителния съвет през 2019 г.;
  2. Доклад за финансовото състояние на сдружението през 2019 г. и приемане на годишен финансов отчет за 2019 г.;
  3. Приемане на план-програма и бюджет за 2020 г.;
  4. Избор на нов Управителен съвет на сдружението;
  5. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 24, ал. 6 от Устава на Сдружението общото събрание ще се проведе същия ден в 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.