STATUS ZERO. REALIZATION

STATUS ZERO. REALIZATION

автор: д-р Младен Младенов

Съвременното общество е прегрупирано по такъв начин, че на пръв поглед е хомогенно. Това е така, защото социалните групи са динамични и неустойчиви. В цивилизования свят е налице свръх-наличие на блага, невъзможни дори да бъдат мечтани само преди няколко десетилетия. За съжаление, по един парадоксален начин, това често води до личностна и социална деградация.

Феноменът Not in Employment, Education, or Training („Нито работещи, нито учещи, нито обучаващи се“) показва едновременно и стесняване на периметъра на житейска реализация, и липса на личностна мотивация за каквото и да е развитие.

Горната класификация често се обозначава с почти близката до нея Status Zero („Нулев статус“), който освен изброените характеристики съдържа имплицитно в себе си и разбирането за отпадането на даден индивид от обществото.

Българският случай обаче би могъл да бъде предмет на множество фундаментални изследвания в глобален мащаб в науките и практиките на социологията, политологията, философията, етиката, икономиката, публичната администрация, правото и други. Вместо само-изключване и неосъществяване, в България като че най-убедително се наблюдава обществена приемственост и персонален просперитет на Status Zero индивидите, чрез абсолютно неприемливият в други общества подход на отрицателна селекция (подтискане на най-кадърните, за сметка на останалите).

На първо място, тези „останалите“ нямат нито идея, нито желание за образование. Но нереформираната и самовторачена в себе си образователна система в страната (от детската градина до висшите учебни заведения) им предоставя услужливо съответните официални документи при формално присъствие, но дори и без да са присъствали на учебни занятия, а често – и на съответните матури, изпити и защити. По този начин реалният Not in Education се реализира като Very Educated Person документално.

На второ място, Not in Training субектите са документално подплатени със съответните дипломи, сертификати, удостоверения по безспорен начин. Това е особено видно при свидетелствата за правоуправление на МПС и за нивата на владеене на чужд език. Налице е тотално разминаване между отразеното в съответния документ и действителното положение на нещата.

На трето място, Not in Employment персонажите са обект на шизофренна социална услужливост. Статистически, нашата страна има една от най-ниските безработици на континента. Освен множеството други известни фактори за този резултат, основната причина за това е невъобразимо раздутият щат на публичната администрация. Документално, много хора са заети с публична служба, но една нищожна част от тях действително служат на обществото. Останалите „се водят на работа“. Те не само консумират незаслужено всякакви публични блага, но и пречат на каквато и да е реформа, защото статуквото ги урежда идеално. Най-видимият негативен ефект от присъствието им в публичните дейности е, че те пречат чрез несъстоятелността и неуметността си (но с огромни претенции за значимост) на останалите – кадърни и отговорни държавни служители.

Бъдещите поколения ще изучават невъзможната на пръв поглед, но реално случила се реализация на Status Zero лицата в съвременна България. Понеже Историята съдържа в себе си освен факти, но и последиците от случването или неслучването им, интересно би било да надзърнем в образователните материали след няколко десетилетия, и да намерим отговора на въпроса: „Какво се случва със Status Zero особите, след като безсмислената случайност на реализацията им рязко секне?“ Всъщност, има множество мъдри поговорки и пословици в тази насока.

Отговорната житейска перспектива и сериозната държавна политика изискват съобразяването с обстоятелството, че вече започваме да зависим все повече от изкуствения интелект. Един от ефектите му е формирането по естествен начин на Useless People („Безполезни хора“). Затова би трябвало да се сложи безусловен и категоричен край на разминаването между действителното положение на нещата и документалното му удостоверяване, а защо не – и на радикално преосмисляне към възприемането на съществуващите дипломи, сертификати, удостоверения, грамоти, длъжности характеристики, трудови договори, служебни и трудови книжки и други подобни.

©д-р Младен Младенов, 6 юли 2019