ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 05 ЮНИ 2019 Г.

НОВИНИ | May, 08 2019 | No Comment

Управителният съвет на Сдружение “Професионално обединение на държавните служители”, ЕИК 131346603, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на членовете на сдружението на 05.06.2019 г., от 17.00 часа, в гр. София, във Френския културен институт, пл.”Славейков” № 3.

При липса на кворум, на основание чл. 24  ал. 6 от Устава на сдружението, общото събрание ще се проведе същия ден в 18.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Дневен ред:

  1. Отчет за дейността на управителния съвет на сдружението през 2018 г.;
  2. Доклад за финансовото състояние на сдружението през 2018 г;
  3. Приемане на план-програма и бюджет за 2019 г.;
  4. Разни.