Секретарите на общините от Област Велико Търново подкрепиха позицията на ПОДС относно новите декларации

НОВИНИ | May, 28 2018 | No Comment

Секретарите на общините от Област Велико Търново подкрепиха позицията на Професионалното обединение на държавните служители относно новия режим за деклариране на имущество и интереси, вменено на служителите в администрацията с новия Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

ДЕКЛАРАЦИЯ

в подкрепа на Становището на Професионалното обединение на държавните служители по декларациите по закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество

Уважаеми колеги,

С настоящата декларация, ние, секретарите от Великотърновска област, изразяваме своето притеснение и тревога от  реакциите на служителите в общинските администрации, които бяха предизвикани от разпоредбите на §2, ал.1 от Закона за противодействие на корупция и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ). Задължението за попълване на декларацията по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ  от почти всички служители на общинските администрации, във вида утвърден от Комисията за противодействие на корупция и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) предизвика много недоумение и негативни реакции, поради големия обем от  данни за деклариране  в голямата си част чужди на декларатора, поради неразбиране на смисъла от този акт и резултата от него. Голяма част от служителите, а също и ръководството на общините са обезпокоени от защитата на тези данни и възможността за тяхното опазване, защото информационните ресурси, особено в малките общини са много ограничени. Възникнаха сериозни заявки за напускане на служители, заради предполагаеми семейни проблеми, които могат да причинят декларирането на имущество и финансови средства на съпрузи /съжителстващи на семейни начала с тях лица. Част от служителите са съгласни да декларират имуществото си и това на съпруг/а си, но при условие, че декларациите се подават пред КПКОНПИ, а не пред техни колеги от сформираната със заповед комисия в Общината. Силно безпокойство буди факта, че на някои от въпросите, служителите в КПКОНПИ отговарят, че ръководството на Общината трябва да прецени дали декларацията трябва да е встъпителна или ежегодна и точно кои служители трябва да попълват – щатната или извънщатна численост? С настоящата декларация, ние, секретарите от Великотърновска област, изразяваме своята пълна подкрепа на становището на Професионалното обединение на държавните служители и считаме, че е необходимо преразглеждане на задължението на всички служители от държавната администрация да декларират по този начин имущественото си състояние.

С уважение,

Мина Илиева – секретар на Община Велико Търново

Анелия Димитрова – секретар на Община Горна Оряховица

Любомира Ламбева – секретар на Община Свищов

Румянка Гавраилова – секретар на Община Павликени

Мариян Паскалев – секретар на Община Лясковец

Ивона Савова-Кънчева – секретар на Община Елена

Снежанка Стефанова – секретар на Община Полски Тръмбеш

Таня Лазарова – секретар на Община Златарица

Маринела Пазвантова – секретар на Община Сухиндол

 

Становището на ПОДС може да бъде открито тук.