Общо събрание на 25 юни 2018 г.

НОВИНИ | May, 24 2018 | No Comment

Управителният съвет на Сдружение “Професионално обединение на държавните служители”, регистрирано по фирмено дело 12376/2004 по описа на Софийския градски съд, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ  свиква редовно общо събрание на членовете на сдружението на  25.06.2018г., от 17.00 часа, в гр.София, във Френския културен институт , пл.Славейков № 3

При липса на кворум на основание чл. 24  ал. (6) от Устава на Сдружението общото събрание ще се проведе същия ден в 18.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Дневенред:

  1. Годишен отчет за дейността на Управителния съвет на сдружението през 2017 г.;
  2. Доклад за финансовото състояние на сдружението през 2017 г;
  3. Приемане на план-програма и бюджет за 2018 г.;
  4.  Разни.