ЕДИН БЕЗЦЕНЕН ИНФОРМАЦИОНЕН РЕСУРС / ONE PEERLESS INFORMATION RESOURCE

ПУБЛИКАЦИИ | January, 16 2015 | No Comment

автор: д-р Младен Младенов

Демократичното общество и правовата държава не могат да съществуват с пълните си капацитети, ако не са налице информираност и активност на всички социални, икономически, политически и правни субекти. Затова е повече от учудващ феноменът на постоянното оплакване от някои от тях, че за да се вземат решения от какъвто и да е порядък, е нужно да има повече и повече налична публична информация.

Информираността и активността обаче вървят ръка за ръка. Трябва да бъдеш активен, за да се запознаеш с вече наличната информация. Последната не може да достигне до който и да е субект, ако той не пожелае да се срещне с нея.

В българското публично пространство съществува един безценен информационен ресурс – Интернет-страницата на Министерски съвет „Портал за обществени консултации“ http://www.strategy.bg/. Сам по себе си, той е извънредно достъпен и интуитивен за използване. Нещо повече – той е с изключително богато информационно съдържание, което се актуализира постоянно.

Информационните му полета започват с рубриката „Обществени консултации“, където са видими проектите за нормативни актове, техните изменения и допълнения. Именно чрез тази рубрика Порталът за обществени консултации успя да се наложи като единно място за провеждане на обществени консултации в страната. Това от своя страна успя да консолидира иначе разпокъсаните усилия на потребителите за търсене на съответната информация по сайтовете на различните институции.

Другата рубрика е „Стратегически документи“ където се отразяват национални, регионални и местни стратегии, програми, планове и т.н. Това представлява наистина най-голямата „библиотека“, отразяваща националната стратегическа рамка.

В рубриката „Публикации“ намират своето място методологии, ръководства, изследвания, таблици, резултати от проекти и други подобни, които дават методическа подкрепа и споделяне на ноу-хау при изготвяне на оценки, анализи и други.

Смел и иновативен подход е приложен при рубриката „Днес обществото решава“, където по съответните теми се отразяват постъпилите мнения от заинтересовани лица и организации. От своя страна в полето „Партньорство за открито управление“ са дейностите на българското правителство в този контекст.

Интернет страницата на Министерския съвет „Портал за обществени консултации“ дава огромни възможности за информираност. Нужна е обаче и активност от гражданите, икономическите субекти, органите на власт и техните администрации в тази насока. Само така биха се постигнали качествени резултати в обща полза, стабилност, благосъстояние, държавен и социален напредък.

@ д-р Младен Младенов, 15 януари 2015 

—————————————————————————————————————————————————–

ONE PEERLESS INFORMATION RESOURCE  

Аuthor: Mladen Mladenov, PhD

            The Democratic Society and the Rule of Law cannot exist with their full capacities, if there are not on hand awareness and activity from all social, economic, political and legal subjects. Therefore is most than amazing the phenomenon of constant grievance from part of them, that for make a decision from by any order, there is a need from more and more public information in being.

The awareness and the activity walk hand by hand though. There must to be active to be grounded in available information. The last cannot reach to whichever subject; if he/she does not wish meet it.

In Bulgarian public space exists one peerless information resource – Internet-site of Council of Ministers “Gate for Public Consultations” http://www.strategy.bg/. One its own account it is extremely accessible and intuitive for using. Moreover – it is with exceptionally rich information contents, which is actualizing permanently.

Its information fields start with rubric “Public Consultations”, where are visible projects for normative acts and their amendments. Namely through this rubric the Gate for Public Consultations succeed in imposing as a uniform place for implementation of public consultation in the country. This from its own point manages to consolidation of in a different manner disunited efforts of consumers of searching of relative information in sites in different institutions.

The other rubric is “Strategic Documents, where   there are reflected national, regional and local strategies, programs, plans, etc. This actually presents the biggest “library”, affected National Strategic Framework.

In “Publications” find their place methodologies, manuals, studies, tables, results from projects and others similar, which give the methodological support and sharing of know-how in preparing of evaluations, analyses, etc.

Brave and innovative approach is applied in rubric “Today the Society Decodes”, where on corresponding themes there are reflected received opinions from persons and organizations concerned. From its side in the field of “Partnership for Open Governance” there are the activities of Bulgarian government in this context.

The Internet-site of Council of Ministers “Gate for Public Consultations” gives enormous possibilities for awareness. But there is needed activity too from citizens, economic subjects, public authorities and their administration in the same direction. This is the only way to be achieved qualitative results in common benefit, stability, prosperity, state and social progress.

@Mladen Mladenov, PhD, January 15, 2015