МС направи структурни промени в МОМН и МК

НОВИНИ | September, 21 2011 | No Comment

Кабинетът прие вътрешно преструктуриране на звена в МОМН и МК. Общата численост и на двете администрациии не се променя.

Промените в Министерството на образованието, младежта и науката целят да се оптимизират процеси и дейности в структурата на министерството. По този начин устройственият правилник на МОМН се привежда в съответствие с последните изменения на Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията. Дирекция „Връзки с обществеността и протокол” и дирекция „Човешки ресурси” се обединяват в – „Човешки ресурси, връзки с обществеността и протокол”. Други две дирекции – „Организация и координация” и „Контрол и инспектиране” се сливат в една – „Организация, контрол и инспектиране”.

В МК е променена числеността на две от дирекциите.

С промени в устройствения правилник на Министерството на културата се извършва промяна в числеността на дирекциите „Политическия кабинет” ( от 6 на 7 щатни бройки) и „Управление на собствеността” (броят на служителите – 6 се намалява с 1 и става 5). Числеността на политическия кабинет се увеличава с една щатна бройка, тъй  като ще бъде назначен нов заместник министър на културата, на когото да се възложат функциите по ръководството, координацията и развитието на движимите и недвижими културни ценности.